All-in blo­ei­con­cep­ten voor de open­ba­re ruim­te

blo­em­bol­len

machi­naal geplan­te
blo­em­bol­len­meng­sels


Onze blo­em­bol­len en blo­em­bol­len­meng­sels kun­nen los gele­verd wor­den. Maar in de mee­ste geval­len wor­den ze machi­naal door ons geplant. Hier­vo­or beschik­ken de plant­teams van Flower Your Place over diver­se gespe­cia­li­se­er­de machi­nes.

vaste plan­ten

Com­pleet
vas­te­plan­ten con­cept


Met onze alles-in-één stra­te­gie zor­gen wij voor een zor­ge­loos meer­ja­rig spek­ta­kel. Van inven­ta­ri­sa­tie en ont­werp tot aan­plant en onder­houd. De ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid ligt bij ons. Gega­ran­de­er­de resul­ta­ten zijn voor u.


wild­bloe­men

wild­bloe­men
zaad­meng­sels


Bloemzaden­meng­sels zijn de mak­ke­li­jk­ste, snel­ste en goed­ko­op­ste manier om kleur en bio­di­ver­si­teit in de open­ba­re ruim­te te bren­gen. Geschikt voor open­ba­re ruim­ten, langs weg­ber­men en rond steden en dor­pen.

urban mea­dows

met
wild­bloe­men mat­ten


Een voor­ge­kweek­te vege­ta­tie­mat zon­der onna­tu­ur­li­jke bestand­de­len, beworteld met wil­de bloe­men die in slechts zes weken groei­en. Ide­aal voor een bio­di­ver­si­tei­ts- en kleur­im­puls in open­baar stede­li­jk gro­en.

Nieuw: Inhe­em­se meng­sels!

wat we doen

wij bren­gen kleur aan in de open­ba­re ruim­te met onze duurz­ame plant­con­cep­ten

We bren­gen kleur aan in de open­ba­re ruim­te met onze duurz­ame con­cep­ten. Dit doen wij door het leve­ren en plan­ten van blo­em­bol­len, wil­de bloe­men en vaste plan­ten.

wei­nig onder­houd

lan­ge levens­duur

gro­te sier­waar­de

hoe we het doen

spe­cia­lis­me ont­mo­et inno­va­tie

We onder­schei­den ons door onze all-in aan­pak, waar­bij we slim ont­wer­pen, een scho­on sub­stra­at, pro­fes­sio­n­ele beplan­ting, hoog­waar­di­ge plan­ten en vol­le­dig onder­houd bie­den. Door onze manier van wer­ken kun­nen wij garan­tie bie­den op een mooi ein­d­re­sul­taat.

grondi­ge
inven­ta­ri­sa­tie

Een uit­ge­brei­de ana­ly­se van de loca­tie omvat water­gift, toe­pas­sing, infras­truc­tuur en het effect van de stand­pla­ats en toekom­stig gebruik.

slim
ont­werp

Onze landschaps­ar­chi­tec­ten heb­ben het per­fec­te ont­werp voor elke situa­tie en kun­nen kiezen uit meer dan 100 soor­ten.

zorg­vul­di­ge voor­be­rei­ding

Afgra­ven, grond ver­wij­de­ren, onkruid wie­den en fre­zen maken allem­aal deel uit van ons voor­be­rei­dings­pro­gram­ma.

des­kun­dig
sub­stra­at

Ster­ke plan­ten op een des­kun­dig, duurzaam sub­stra­at gedijen goed en zul­len uit­bun­dig bloei­en.

pro­fes­sio­n­ele beplan­ting

We gebrui­ken de natu­ur­li­jke eigenschap­pen van plan­ten om dat bloei­en­de eind­beeld te berei­ken. Even­wicht tus­sen blad en wortel maakt uit­dro­ging bij­na onmo­ge­l­ijk.

plan­ten van hoge kwa­li­te­it

Onze sel­ec­tie van plan­ten, zaden en bol­len van hoge kwa­li­te­it wordt zorg­vul­dig opges­la­gen, behan­deld en ver­voerd.

vol­le­dig
onder­houd

Maai­en, mul­chen, onkruid wie­den en water geven. Goed geti­me­de nazorg is onder­deel van ons all-in con­cept.

een gega­ran­de­erd spek­ta­kel

Met het pro­ject onder onze hoede komt uw loca­tie tot vol­le blo­ei. Dat kun­nen we garand­e­ren.

hoe komen we in cont­act

en hou­den we cont­act

Wij leg­gen gro­en aan door heel Euro­pa. Toch wer­ken we zeer per­so­on­li­jk samen met al onze klan­ten. Elke loca­tie is uniek en daa­rom ook onze aan­pak. Mooie bloe­men zijn belan­gri­jk, maar we begin­nen graag met een kop­je kof­fie. Ont­dek met wie je kof­fie gaat drin­ken:

terms of sale

and delivery

All our offers, deliveries and services are made exclusively to our terms and conditions. They apply both to existing and future business relationships, even if they are not expressly agreed again. Deviating conditions of the contracting party we hereby expressly contradict. Conflicting terms and conditions of our contractual partners we accept only if we confirm these in writing.

disclaimer

We do our best, but…

Flower Your Place has a full focus on supplying the best products and offering great customer service. But we are humans and we work with natural products which grow in different conditions and climates. Our customers luckily understand thay things can happen due to for example wheather contitions or product availability, but we use this page to ‘formalise’ this.

Please be aware that sizes, colours, flowering times and other specifications can differ due to climate, weather and other external influences. Flower Your Place makes no warranties of any kind, about the completeness, accuracy, reliability or suitability of the information in all our communication, including this website and the documentation linked to from this website, for any purpose. Prices mentioned on this website include planting (accept for flower seeds), excluding VAT. Delivery is subject to availability. Flower Your Place always has the right to cancel an order.

Mechanically planting of flower bulbs / flower bulb mix can only be done in closed sod. The smallest plant width is 0.50 m. The planting depth depends on the size of the bulb – approx. twice the diameter of the bulb – The surface should be relatively flat and free of stones, rubble and roots. The lawn should be mowed and moist before planting. You provide one or two employees who can refill the machine during the planting process and arrange for any reworking. The flower bulbs are delivered to you in advance. You take care of the transport of the flower bulbs from the storage to the planting site.

Privacy statement

What personal data we collect and why we collect it

Comments
When visitors use any contact forms on the site we collect the data shown in the form. We use this information to answer the question and remove the data after the case is closed unless the request leads to a business relationship.

Cookies
On this website, only practical cookies are used to store for example language choice. Cookies aren’t used for commercial or marketing purposes.

Analytics
This website uses Google Analytics. IP-addresses are anonymised so no personal data is stored.

Where we send your data
Your personal data isn’t send or sold to any other company. For clients we share only the needed personal data to our partners to make delivery of our products and services possible. We also store clients e-mail addresses in MailChimp to inform them about important product maintenance tips. These e-mailings are also used for marketing purposes of Flower Your Place.

Your contact information
In cases we store your date, we only do this at professional partners on updated and protected servers. You are always free to aks us what data we exactly stored and on your wish we can delete everything. For any questions, please send a message to

info@floweryourplace.com.

verkoopvoorwaarden

en aflevering

Al onze aanbiedingen, leveringen en diensten geschieden uitsluitend volgens onze algemene voorwaarden. Ze gelden zowel voor bestaande als toekomstige zakelijke relaties, ook als ze niet opnieuw uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Afwijkende voorwaarden van de contractpartij spreken wij hierbij uitdrukkelijk tegen. Tegenstrijdige voorwaarden van onze contractpartners accepteren wij alleen als wij deze schriftelijk bevestigen.

vrijwaring

We doen ons best, maar...

Flower Your Place heeft een volledige focus op het leveren van de beste producten en het bieden van geweldige klantenservice. Maar we zijn mensen en we werken met natuurlijke producten die groeien in verschillende omstandigheden en klimaten. Onze klanten begrijpen gelukkig dat er dingen kunnen gebeuren door bijvoorbeeld weersomstandigheden of productbeschikbaarheid, maar we gebruiken deze pagina om dit te 'formaliseren'.

Houd er rekening mee dat maten, kleuren, bloeitijden en andere specificaties kunnen verschillen door klimaat, weer en andere invloeden van buitenaf. Flower Your Place geeft geen enkele garantie over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de informatie in al onze communicatie, inclusief deze website en de documentatie waarnaar vanaf deze website wordt gelinkt, voor welk doel dan ook. Prijzen vermeld op deze website zijn inclusief beplanting (accepteren voor bloemzaden), exclusief BTW. Levering is onder voorbehoud van beschikbaarheid. Flower Your Place heeft altijd het recht om een bestelling te annuleren.

Het machinaal planten van bloembollen / bloembollenmix kan alleen in gesloten zode. De kleinste plantbreedte is 0,50 m. De plantdiepte is afhankelijk van de grootte van de bol – ca. tweemaal de diameter van de bol – Het oppervlak moet relatief vlak zijn en vrij van stenen, puin en wortels. Het gazon moet voor het planten worden gemaaid en vochtig worden. Je zorgt voor een of twee medewerkers die tijdens het pootproces de machine kunnen bijvullen en regelt eventuele nabewerkingen. De bloembollen worden vooraf bij u bezorgd. Je zorgt voor het transport van de bloembollen van de opslag naar de plantplaats.

Privacyverklaring

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen

Opmerkingen
Wanneer bezoekers contactformulieren op de site gebruiken, verzamelen we de gegevens die in het formulier worden getoond. We gebruiken deze informatie om de vraag te beantwoorden en de gegevens te verwijderen nadat de zaak is gesloten, tenzij het verzoek leidt tot een zakelijke relatie.

Koekjes
Op deze website worden alleen praktische cookies gebruikt om bijvoorbeeld taalkeuze op te slaan. Cookies worden niet gebruikt voor commerciële of marketingdoeleinden.

Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. IP-adressen worden geanonimiseerd zodat er geen persoonlijke gegevens worden opgeslagen.

Waar we uw gegevens naartoe sturen
Uw persoonlijke gegevens worden niet verzonden of verkocht aan een ander bedrijf. Voor klanten delen we alleen de benodigde persoonsgegevens met onze partners om de levering van onze producten en diensten mogelijk te maken. We slaan ook e-mailadressen van klanten op in MailChimp om hen te informeren over belangrijke tips voor productonderhoud. Deze e-mailings worden ook gebruikt voor marketingdoeleinden van Flower Your Place.

Jouw Contact Informatie
In gevallen waarin we uw datum opslaan, doen we dit alleen bij professionele partners op bijgewerkte en beveiligde servers. U bent altijd vrij om aan ons te vragen welke gegevens wij precies hebben opgeslagen en op uw verzoek kunnen wij alles verwijderen. Voor vragen kunt u een bericht sturen naar

info@floweryourplace.com.