Bio­di­ver­si­teit: wat, waa­rom en vooral: hoe?

De biodiversiteit is onmisbaar in ecosystemen, maar draagt ook bij aan welvaart, cultuur, sociaal welzijn, etcetera. In deze blog gaan we in op het wat, waarom en vooral het 'hoe' van biodiversiteit.
Wat is dat?
biodiversiteit?
Even alle wetenschappelijke benaderingen daargelaten: biodiversiteit is de verscheidenheid aan soorten planten, dieren (en micro-organismen). Door de onderlinge samenwerking, onder andere in de voedselpiramide vormen ze samen allerlei ecosystemen. In de context van openbare ruimtes in gemeenten vind je biodiversiteit in de grond, het water en in de lucht in parken, groenstroken, waterwegen en andere natuurlijke of aangelegde habitats.
Waarom biodiversiteit?
Een complex samenspel
Het bevorderen van biodiversiteit binnen de bebouwde kom kan ecologische voordelen bieden zoals verbetering van de lucht- en waterkwaliteit en verhoogde weerstand tegen klimaatverandering. Een gezond evenwicht met veel soorten voorkomt ook problemen als overlast door de eikenprocessierups. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het beschermen en versterken van biodiversiteit door het aanleggen van divers groen, het creëren van verbindingen tussen groene zones en het betrekken van burgers bij natuurbehoud.
Maar ook…
Wat je je niet zo gauw realiseert…
Regio’s laten zich herkennen door kenmerkende landschappen. De diversiteit aan planten, dieren en habitats draagt essentieel bij aan de vormgeving van culturele en vaak historische landschappen en dus bij de identiteit van gemeenschappen. Biodiversiteit heeft een positieve invloed op de sociale cohesie en het welzijn van gemeenschappen. Groene ruimtes bieden plaats voor recreatie, sport en ontspanning. Gemeenschapsgerichte projecten rondom natuurbehoud en biodiversiteitsbevordering geven een gevoel van saamhorigheid, betrokkenheid en sociale interactie. Biodiversiteit vormt de onmisbare basis van vele economische activiteiten en sectoren, waaronder landbouw, recreatie en toerisme. Zonder biodiversiteit geen bodemvruchtbaarheid en bestuiving van gewassen. Zonder groen minder of geen eten, toerisme en recreatie.
Checklist biodiversiteit
Wat kun je doen?
Een vleermuizenkast ophangen, een strook wildbloemen zaaien en minder intensief maaien. Ben je er dan? Wat kun je nog meer? In dit bericht zetten we diverse zaken op een rij die je kunt afvinken om aan je biodiversiteit te werken.
Maak een bloeikalender
Jaarrond voeding voor dieren
Nectar en stuifmeel zijn belangrijke voedingsbronnen voor veel nuttige insecten. In juni is er zat keuze voor de bijen, maar tussen oktober en april moet je speciale soorten toepassen om bijen goed gevoed de winter in te laten gaan en uit te laten komen. Bloembollen zijn hierin vaak een goede oplossing. Denk eens aan de volgende soorten:
  • Winterakoniet (Eranthis hyemalis): bloeit in januari-maart
  • Sneeuwklokje (Galanthus nivalis): bloeit in januari-maart
  • Wilde krokus (Crocus tommasinianus): bloeit in februari-maart
  • Lenteklokje (Leucojum vernum): bloeit in februari-maart
  • Vanaf maart is de keuze erg groot met bijvoorbeeld (botanische) tulpen, narcissen en boshyacint.
Zorg voor vaste planten bedden in de buurt van de bloembollen, zodat de vasteplanten de voedselvoorziening naadloos van de bloembollen kunnen overnemen. Gereniums zijn een van de beste opties om al vroeg veel nectar aan de insecten aan te bieden. Maak je een bloeikalender, denk dan ook meteen aan de vogels: pas besdragers toe, maar ook wildbloemen voor de zaden; een belangrijke voedingsbron in het najaar en de eerste wintermaanden.
Nestelplekken
En schuilplaatsen
Bomen en planten zijn de natuurlijke nest- en schuilplaatsen van vogels, kleine zoogdieren en natuurlijk van insecten. Nestkastjes zijn goed, maar een diverse beplanting is beter! En wees terughoudend met het onderhoud: maaien voor de winter neemt alle beschutting weg, maar maai wel ruim voor het broedseizoen begint!
Onderhoud
Liever ietsje minder
Uitgebloeide bloemen zijn vaak nog steeds decoratief. Daarbij halen dieren er zaden uit en nestelen en schuilen ze erin. Maai daarom liever in het vroege voorjaar dan in het najaar. En wanneer je vasteplanten afmaait in maart, gebruik een mulchmachine, zodat het maaisel onkruidgroei remt en de plant opnieuw voedt.
Kiezen of delen?
Evenwicht tussen visueel en natuurlijk
De ecoloog zal adviseren om te stoppen met snoeien, zaaien, planten, vegen, etc. Dan bouwt zich vanzelf een ecosysteem op. Maar wil de mens dat? Ongeveegde straten met onkruid en blad? Ongemaaide parken? Een beetje van beide werkt het best: houd alles in het directe zicht wat ‘opgeruimder’, maar houd het gras verderop wat hoger en haal daar bladeren en takken niet te snel weg. Zo is er voor ieder wat goeds en wat moois.
Alle vegetatielagen
Én ondergronds
Bomen, heesters en vaste planten en kruiden/wildbloemen. Allemaal zijn ze essentieel voor een goede biodiversiteit. En vergeet onder de grond niet. En dan bedoelen we niet alleen de bloembollen, maar ook de hele bodemgezondheid.
Ontwerpen met corridors
Grote groengebieden tot pocket parks
Bijen, vleermuizen, eekhoorns, ze hebben allemaal een groot leefgebied nodig, waar nest- en foerageplaatsen vaak ver uit elkaar liggen. Zorg dat deze verbonden zijn. Met bloemen kun je snel ‘stapstenen’ creëren van bloeiende perken. Zorg voor een hoofdstructuur van grotere parken, en een fijnere structuur van kleine ‘tiny forests’ en ‘pocket parks’.
Inheems?
Of meebewegen met het klimaat?
Oei, een lastige discussie met veel conflicterende argumenten. Inheemse soorten sluiten het best aan in lokale ecosystemen, maar er zijn ook andere ‘ecologisch passende’ soorten. Daarbij vraagt ons veranderende klimaat nieuwe sortimentskeuzes. Wij bieden van zowel bloembollen, wildbloemen als van vaste planten zowel inheemse tot exotische soorten en mengsels aan. Samen maken we de juiste keuzes bij de beoogde toepassing.
Samenwerking
Groei door te delen
Samenwerking met verschillende belanghebbenden, waaronder lokale natuurorganisaties, wetenschappers, bedrijven en burgers opent nieuwe mogelijkheden en versterkt het resultaat. Educatieve programma's op scholen, workshops voor burgers, en informatieborden in groene ruimtes dragen hieraan bij. Zijn er buitenlandse stedenbanden? Kijk dan ook over de grens. Internationale initiatieven en netwerken zijn prachtige gelegenheden om kennis uit te wisselen. En natuurlijk: werk samen met je leveranciers. Benut hun kennis en brede ervaring.

terms of sale

and delivery

All our offers, deliveries and services are made exclusively to our terms and conditions. They apply both to existing and future business relationships, even if they are not expressly agreed again. Deviating conditions of the contracting party we hereby expressly contradict. Conflicting terms and conditions of our contractual partners we accept only if we confirm these in writing.

disclaimer

We do our best, but…

Flower Your Place has a full focus on supplying the best products and offering great customer service. But we are humans and we work with natural products which grow in different conditions and climates. Our customers luckily understand thay things can happen due to for example wheather contitions or product availability, but we use this page to ‘formalise’ this.

Please be aware that sizes, colours, flowering times and other specifications can differ due to climate, weather and other external influences. Flower Your Place makes no warranties of any kind, about the completeness, accuracy, reliability or suitability of the information in all our communication, including this website and the documentation linked to from this website, for any purpose. Prices mentioned on this website include planting (accept for flower seeds), excluding VAT. Delivery is subject to availability. Flower Your Place always has the right to cancel an order.

Mechanically planting of flower bulbs / flower bulb mix can only be done in closed sod. The smallest plant width is 0.50 m. The planting depth depends on the size of the bulb – approx. twice the diameter of the bulb – The surface should be relatively flat and free of stones, rubble and roots. The lawn should be mowed and moist before planting. You provide one or two employees who can refill the machine during the planting process and arrange for any reworking. The flower bulbs are delivered to you in advance. You take care of the transport of the flower bulbs from the storage to the planting site.

Privacy statement

What personal data we collect and why we collect it

Comments
When visitors use any contact forms on the site we collect the data shown in the form. We use this information to answer the question and remove the data after the case is closed unless the request leads to a business relationship.

Cookies
On this website, only practical cookies are used to store for example language choice. Cookies aren’t used for commercial or marketing purposes.

Analytics
This website uses Google Analytics. IP-addresses are anonymised so no personal data is stored.

Where we send your data
Your personal data isn’t send or sold to any other company. For clients we share only the needed personal data to our partners to make delivery of our products and services possible. We also store clients e-mail addresses in MailChimp to inform them about important product maintenance tips. These e-mailings are also used for marketing purposes of Flower Your Place.

Your contact information
In cases we store your date, we only do this at professional partners on updated and protected servers. You are always free to aks us what data we exactly stored and on your wish we can delete everything. For any questions, please send a message to

info@floweryourplace.com.

verkoopvoorwaarden

en aflevering

Al onze aanbiedingen, leveringen en diensten geschieden uitsluitend volgens onze algemene voorwaarden. Ze gelden zowel voor bestaande als toekomstige zakelijke relaties, ook als ze niet opnieuw uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Afwijkende voorwaarden van de contractpartij spreken wij hierbij uitdrukkelijk tegen. Tegenstrijdige voorwaarden van onze contractpartners accepteren wij alleen als wij deze schriftelijk bevestigen.

vrijwaring

We doen ons best, maar...

Flower Your Place heeft een volledige focus op het leveren van de beste producten en het bieden van geweldige klantenservice. Maar we zijn mensen en we werken met natuurlijke producten die groeien in verschillende omstandigheden en klimaten. Onze klanten begrijpen gelukkig dat er dingen kunnen gebeuren door bijvoorbeeld weersomstandigheden of productbeschikbaarheid, maar we gebruiken deze pagina om dit te 'formaliseren'.

Houd er rekening mee dat maten, kleuren, bloeitijden en andere specificaties kunnen verschillen door klimaat, weer en andere invloeden van buitenaf. Flower Your Place geeft geen enkele garantie over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de informatie in al onze communicatie, inclusief deze website en de documentatie waarnaar vanaf deze website wordt gelinkt, voor welk doel dan ook. Prijzen vermeld op deze website zijn inclusief beplanting (accepteren voor bloemzaden), exclusief BTW. Levering is onder voorbehoud van beschikbaarheid. Flower Your Place heeft altijd het recht om een bestelling te annuleren.

Het machinaal planten van bloembollen / bloembollenmix kan alleen in gesloten zode. De kleinste plantbreedte is 0,50 m. De plantdiepte is afhankelijk van de grootte van de bol – ca. tweemaal de diameter van de bol – Het oppervlak moet relatief vlak zijn en vrij van stenen, puin en wortels. Het gazon moet voor het planten worden gemaaid en vochtig worden. Je zorgt voor een of twee medewerkers die tijdens het pootproces de machine kunnen bijvullen en regelt eventuele nabewerkingen. De bloembollen worden vooraf bij u bezorgd. Je zorgt voor het transport van de bloembollen van de opslag naar de plantplaats.

Privacyverklaring

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen

Opmerkingen
Wanneer bezoekers contactformulieren op de site gebruiken, verzamelen we de gegevens die in het formulier worden getoond. We gebruiken deze informatie om de vraag te beantwoorden en de gegevens te verwijderen nadat de zaak is gesloten, tenzij het verzoek leidt tot een zakelijke relatie.

Koekjes
Op deze website worden alleen praktische cookies gebruikt om bijvoorbeeld taalkeuze op te slaan. Cookies worden niet gebruikt voor commerciële of marketingdoeleinden.

Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. IP-adressen worden geanonimiseerd zodat er geen persoonlijke gegevens worden opgeslagen.

Waar we uw gegevens naartoe sturen
Uw persoonlijke gegevens worden niet verzonden of verkocht aan een ander bedrijf. Voor klanten delen we alleen de benodigde persoonsgegevens met onze partners om de levering van onze producten en diensten mogelijk te maken. We slaan ook e-mailadressen van klanten op in MailChimp om hen te informeren over belangrijke tips voor productonderhoud. Deze e-mailings worden ook gebruikt voor marketingdoeleinden van Flower Your Place.

Jouw Contact Informatie
In gevallen waarin we uw datum opslaan, doen we dit alleen bij professionele partners op bijgewerkte en beveiligde servers. U bent altijd vrij om aan ons te vragen welke gegevens wij precies hebben opgeslagen en op uw verzoek kunnen wij alles verwijderen. Voor vragen kunt u een bericht sturen naar

info@floweryourplace.com.