Blo­em­bol­len­on­der­houd: eerst beme­sten, later maai­en

Als je niet te vroeg maait, op tijd bemest en in droge jaren water geeft, zullen de bollen ieder jaar uitbundiger bloeien. Maai je te vroeg of is er te weinig vocht en voeding, dan zullen tulpen, maar uiteindelijk ook narcissen en krokussen snel minder uitbundig bloeien.
Eerst de theorie
de groeicyclus van voorjaarsbloeiers
De dalende temperatuur in het najaar, is het signaal voor de nieuw geplante bloembol om wortels te vormen. Hiervoor gebruikt de plant een deel van de in de bloembol opgeslagen energie. De gevormde wortels nemen water en voedingstoffen op uit de bodem. Na de rustperiode in de winter start de actieve groeifase door de stijgende temperatuur. Zowel de reserves in de bol als de aanvoer vanuit de wortels maken een snelle groei van blad, stengels en bloemen mogelijk. Na de bloei blijft het blad nog een tijd groen, waardoor fotosynthese mogelijk blijft voor de energieproductie. Deze energie wordt opgeslagen in de bol of in nieuwe bollen. Bij het vergelen van de bladeren trekt de bol de voedingstoffen uit het blad terug, waarna deze zich in een rustfase voorbereidt op het volgende jaar. Moraal van het verhaal: Een groeizame periode na de bloei, bepaalt het succes van het volgende jaar.
Maaien
minimaal 6 weken na de bloei
Stelregel is dat bloembollen minstens zes weken na de bloei niet gemaaid mogen worden. Vroeger bloeiende soorten willen doorgaans wat langer hun blad houden, terwijl later bloeiende soorten soms iets korter hun blad willen houden. Wacht je tot het blad geel geworden is, dan heb je de bollen de tijd gegeven om alle voedingstoffen terug te trekken in de bol, en heb je voor het volgende bloeiseizoen de beste start.
Bemesten
Tijdens of kort na de bloei
Bemest de bollen tijdens of zo kort mogelijk na de bloei. Dit kan met een normale NPK bemesting 12-10-18, ongeveer 2 kilo per 100 m2. De bemesting bevordert ook de groei van gras, waardoor eerder bemesten ten koste kan gaan van de zichtbaarheid van de bloei. Daarom niet te vroeg bemesten. Bemest ook niet te lang na de bloei, aangezien de planten dan al richting hun zomerrust gaan. Bemesting meegeven tijdens het planten Bij nieuwe aanplanten bieden wij de mogelijkheid aan om bemesting mee te geven na het planten. Al in het najaar, bij het dalen van de temperaturen, maken de bollen wortels aan en maken ze gebruik van deze mestgift. De meegegeven meststof werkt door tot de opvolgende zomer, waardoor het hele eerste jaar niet apart bemest hoeft te worden.
Watergift
Alleen in droge jaren
Is het tijdens de bloei en bij het afbloeien erg droog, geef dan meerdere keren 20 tot 30 liter water per m2. In 2024 lijkt het op de meeste plekken niet nodig. We hebben eerder te veel dan te weinig vocht in de grond. Maar de afgelopen jaren hebben we meermaals met droogte te kampen gehad in het voorjaar. In dergelijke jaren kan de plant minder goed een gezonde, goed gevulde bol creëren voor het volgende jaar. In een extreem geval gaat de bol in een overlevingsmodus en maakt hij geen bloemknop aan. Hij zal dan het volgende jaar een cyclus hebben met alleen blad.
Timing
en de mengsels dan?
Heb je een mengsel met krokussen, narcissen en sieruien, dan loopt het bloeiseizoen wel vier maanden of langer. De vroege bloeiers houden zoals eerder aangegeven langer hun blad, waardoor je ze pas later mag maaien en later kunt bemesten. Dat sluit mooi aan bij de later bloeiende soorten in het mengsel. Laatbloeiende soorten als Allium en Camassia zijn doorgaans hoger en komen goed boven hoger gras uit. Eerste helft april bemesten en pas laat maaien (minimaal een maand na de laatste bloei; bij het vergelen van het laatste blad) sluit goed aan bij de diverse soorten in een mengsel. Houd zeker bij de mengsels ook in de gaten dat de bodem niet uitdroogt.

terms of sale

and delivery

All our offers, deliveries and services are made exclusively to our terms and conditions. They apply both to existing and future business relationships, even if they are not expressly agreed again. Deviating conditions of the contracting party we hereby expressly contradict. Conflicting terms and conditions of our contractual partners we accept only if we confirm these in writing.

disclaimer

We do our best, but…

Flower Your Place has a full focus on supplying the best products and offering great customer service. But we are humans and we work with natural products which grow in different conditions and climates. Our customers luckily understand thay things can happen due to for example wheather contitions or product availability, but we use this page to ‘formalise’ this.

Please be aware that sizes, colours, flowering times and other specifications can differ due to climate, weather and other external influences. Flower Your Place makes no warranties of any kind, about the completeness, accuracy, reliability or suitability of the information in all our communication, including this website and the documentation linked to from this website, for any purpose. Prices mentioned on this website include planting (accept for flower seeds), excluding VAT. Delivery is subject to availability. Flower Your Place always has the right to cancel an order.

Mechanically planting of flower bulbs / flower bulb mix can only be done in closed sod. The smallest plant width is 0.50 m. The planting depth depends on the size of the bulb – approx. twice the diameter of the bulb – The surface should be relatively flat and free of stones, rubble and roots. The lawn should be mowed and moist before planting. You provide one or two employees who can refill the machine during the planting process and arrange for any reworking. The flower bulbs are delivered to you in advance. You take care of the transport of the flower bulbs from the storage to the planting site.

Privacy statement

What personal data we collect and why we collect it

Comments
When visitors use any contact forms on the site we collect the data shown in the form. We use this information to answer the question and remove the data after the case is closed unless the request leads to a business relationship.

Cookies
On this website, only practical cookies are used to store for example language choice. Cookies aren’t used for commercial or marketing purposes.

Analytics
This website uses Google Analytics. IP-addresses are anonymised so no personal data is stored.

Where we send your data
Your personal data isn’t send or sold to any other company. For clients we share only the needed personal data to our partners to make delivery of our products and services possible. We also store clients e-mail addresses in MailChimp to inform them about important product maintenance tips. These e-mailings are also used for marketing purposes of Flower Your Place.

Your contact information
In cases we store your date, we only do this at professional partners on updated and protected servers. You are always free to aks us what data we exactly stored and on your wish we can delete everything. For any questions, please send a message to

info@floweryourplace.com.

verkoopvoorwaarden

en aflevering

Al onze aanbiedingen, leveringen en diensten geschieden uitsluitend volgens onze algemene voorwaarden. Ze gelden zowel voor bestaande als toekomstige zakelijke relaties, ook als ze niet opnieuw uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Afwijkende voorwaarden van de contractpartij spreken wij hierbij uitdrukkelijk tegen. Tegenstrijdige voorwaarden van onze contractpartners accepteren wij alleen als wij deze schriftelijk bevestigen.

vrijwaring

We doen ons best, maar...

Flower Your Place heeft een volledige focus op het leveren van de beste producten en het bieden van geweldige klantenservice. Maar we zijn mensen en we werken met natuurlijke producten die groeien in verschillende omstandigheden en klimaten. Onze klanten begrijpen gelukkig dat er dingen kunnen gebeuren door bijvoorbeeld weersomstandigheden of productbeschikbaarheid, maar we gebruiken deze pagina om dit te 'formaliseren'.

Houd er rekening mee dat maten, kleuren, bloeitijden en andere specificaties kunnen verschillen door klimaat, weer en andere invloeden van buitenaf. Flower Your Place geeft geen enkele garantie over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de informatie in al onze communicatie, inclusief deze website en de documentatie waarnaar vanaf deze website wordt gelinkt, voor welk doel dan ook. Prijzen vermeld op deze website zijn inclusief beplanting (accepteren voor bloemzaden), exclusief BTW. Levering is onder voorbehoud van beschikbaarheid. Flower Your Place heeft altijd het recht om een bestelling te annuleren.

Het machinaal planten van bloembollen / bloembollenmix kan alleen in gesloten zode. De kleinste plantbreedte is 0,50 m. De plantdiepte is afhankelijk van de grootte van de bol – ca. tweemaal de diameter van de bol – Het oppervlak moet relatief vlak zijn en vrij van stenen, puin en wortels. Het gazon moet voor het planten worden gemaaid en vochtig worden. Je zorgt voor een of twee medewerkers die tijdens het pootproces de machine kunnen bijvullen en regelt eventuele nabewerkingen. De bloembollen worden vooraf bij u bezorgd. Je zorgt voor het transport van de bloembollen van de opslag naar de plantplaats.

Privacyverklaring

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen

Opmerkingen
Wanneer bezoekers contactformulieren op de site gebruiken, verzamelen we de gegevens die in het formulier worden getoond. We gebruiken deze informatie om de vraag te beantwoorden en de gegevens te verwijderen nadat de zaak is gesloten, tenzij het verzoek leidt tot een zakelijke relatie.

Koekjes
Op deze website worden alleen praktische cookies gebruikt om bijvoorbeeld taalkeuze op te slaan. Cookies worden niet gebruikt voor commerciële of marketingdoeleinden.

Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. IP-adressen worden geanonimiseerd zodat er geen persoonlijke gegevens worden opgeslagen.

Waar we uw gegevens naartoe sturen
Uw persoonlijke gegevens worden niet verzonden of verkocht aan een ander bedrijf. Voor klanten delen we alleen de benodigde persoonsgegevens met onze partners om de levering van onze producten en diensten mogelijk te maken. We slaan ook e-mailadressen van klanten op in MailChimp om hen te informeren over belangrijke tips voor productonderhoud. Deze e-mailings worden ook gebruikt voor marketingdoeleinden van Flower Your Place.

Jouw Contact Informatie
In gevallen waarin we uw datum opslaan, doen we dit alleen bij professionele partners op bijgewerkte en beveiligde servers. U bent altijd vrij om aan ons te vragen welke gegevens wij precies hebben opgeslagen en op uw verzoek kunnen wij alles verwijderen. Voor vragen kunt u een bericht sturen naar

info@floweryourplace.com.