byli­ny

kom­plet­na kon­cep­c­ja od inwen­ta­ry­zac­ji i przy­go­to­wa­nia pro­jektu po opiekę nad nim i konser­wac­ję

Od inwen­ta­ry­zac­ji po konser­wac­ję: Flower Your Place zapew­nia wszyst­ko co jest zwią­za­ne z Two­im wie­lo­let­nim pro­jek­tem. Tyl­ko dzięki tej stra­te­gii, za którą Flower Your Place pono­si pełną odpo­wied­zi­al­ność, cel może być zag­wa­ran­to­wa­ny:

Bez­tros­kie, wie­lo­let­nie wido­wis­ko.

Zrób toQ2

Szyb­kość razy jakość

Pro­jekt, podłoże i wyso­kiej jakości roś­li­ny to tyl­ko niek­tó­re z ele­men­tów jakie skła­da­ją się na fakt, że Q 2 kon­cep­c­ja jest tak nie­za­wod­na. Flower Your Place moni­toru­je jakość na wszyst­kich eta­pach pro­jektu. Dzięki temu może­my dać gwa­ran­c­je i uwol­nić Cię od wszel­kich obaw.

nieogra­nic­zo­na żywot­ność

mini­mal­na konser­wac­ja

impuls dla bio­róż­no­rod­ności

wyso­ka oce­na wizu­al­na

Ty wska­zu­jesz

my sad­zi­my

Bez pla­no­wa­nia, bez sad­ze­nia, bez pie­le­nia i pod­le­wa­nia — bez obaw. Jeś­li chcesz żeby wszyst­ko zostało zro­bio­ne dobrze, poz­wól nam ukwie­cić Two­je mie­j­s­ce. Nasi doś­wiad­c­ze­ni pra­cow­ni­cy będą czu­wać nad pro­jek­tem od pierw­s­zej wizy­ty dba­jąc o to żeby pozo­stał on w peł­ni kwit­nącą, wie­lo­let­nią łąką na dłu­gie lata. Zrel­aksuj się i napij her­ba­ty.

kwit­ną­cy efekt koń­co­wy po jed­nym sezo­nie wegeta­cy­jnym.

gwa­ran­c­je na stałą cenę za m 2

nis­kie kosz­ty utrzy­ma­nia dzięki wyso­kiej jakości

dokład­nie
osza­co­wa­nie

Obszer­na ana­li­za loka­li­zac­ji obej­mu­je gos­po­dar­kę wod­ną, uży­tek publicz­ny, infra­struk­turę oraz wpływ słoń­ca i przy­szłe jej użyt­ko­wa­nie.

mądry
pro­jekt

Nasi archi­tek­ci kra­jobra­zu dopa­su­ją każ­dy pro­jekt do każ­dej sytu­ac­ji i wybio­rą najod­po­wied­nie­js­ze roś­li­ny z asor­ty­men­tu ponad 100 gatun­ków.

staran­ne przy­go­to­wa­nie

Wyko­py, usu­wa­nie dar­ni, odch­waszc­za­nie i fre­zowa­nie są częścią nas­ze­go pro­gra­mu przy­go­to­waw­c­ze­go.

eks­pert
podłoże

Sil­ne roś­li­ny na właści­wym, zrów­no­waż­onym podłożu roz­wi­ja­ją się i obfi­cie kwit­ną.

pro­fes­jo­nal­ne sad­ze­nie

Wykor­zy­stu­je­my natu­ral­ne zacho­wa­nie roś­lin aby uzys­kać pożą­da­ny efekt koń­co­wy. Dobra rów­no­wa­ga międ­zy listo­wiem a kor­ze­niem spra­wia, że odwod­nie­nie jest pra­wie nie­moż­li­we.

Flower your place hoogwaardige byliny

roś­li­ny wyso­kiej jakości

Nasz wybór wyso­kiej jakości roś­lin, nasi­on i cebul jest staran­nie prz­echo­wy­wa­ny i trans­por­to­wa­ny.

peł­ny
utrzy­ma­nie

Kosze­nie, ściół­ko­wa­nie, odch­waszc­za­nie i pod­le­wa­nie. Dobrze zapla­no­wa­na opie­ka posprze­dażo­wa jest częścią nas­zej kom­pl­ek­so­wej usłu­gi.

spek­takl gwa­ran­to­wa­ny

Dzięki nas­zym wysił­kom jesteś­my pew­ni, że two­ja loka­li­zac­ja rozkwit­nie. To może­my zag­wa­ran­to­wać.

uściś­nij­my sobie ręce

i poroz­ma­wiaj­my o roś­lin­ach

Two­ja oso­ba kon­takt­owa we Flower Your Place to Twój pierws­zy kon­takt w spra­wach prak­ty­cz­nych, fin­an­so­wych i admi­ni­stra­cy­jnych.

Nasz spec­ja­li­sta od pro­jek­tów byli­no­wych

Do kon­sult­ac­ji takich tema­tów jak oce­na tere­nu, sad­ze­nie, konser­wac­ja i alter­na­tyw­ne moż­li­wości.

„Dzięki pra­cy w różnych szkół­kach i jako archi­tekt kra­jobra­zu zet­knąłem się z wie­lo­ma pro­jektami i nasad­ze­nia­mi. Na tej pod­sta­wie mogę stwierd­zić, że nas­za kon­cep­c­ja byli­no­wa jest roz­wią­za­niem wyjąt­ko­wym. Żad­ne zwy­c­za­j­ne nasad­ze­nia nie uzys­ka­ją tego same­go, wie­lo­let­nie­go efek­tu wizu­al­n­ego, a pro­ste zar­ząd­za­nie to dodat­ko­wy bonus”.

Wcześ­nie­js­ze pro­jek­ty byli­no­we

dowód kon­cep­c­ji

Wszy­stie
Ire­land
Ger­ma­ny
Net­her­lands
flower your place blankenfelde suburban perennials

Blan­ken­fel­de

Ger­ma­ny

Peren­ni­als are a per­ma­nent impro­ve­ment in any neigh­bor­hood. A sub­ur­ban peren­ni­al patch in Blan­ken­fel­de is pro­of of this con­cept.

flower your place park perennials cabinteely

Dub­lin

ire­land

Our peren­ni­al pro­ject, sna­king through the spa­cious Cab­in­tee­ly park in Dub­lin.

flower your place sandyford perennial walk dublin ireland

Dub­lin

Ire­land

The art of curb: Flower your place ele­va­tes the joy of wal­king in San­dy­ford — a sub­urb in Dub­lin with pain­ter­ly peren­ni­als

flower your place bottrop perennials lush

Bot­trop

Ger­ma­ny

Lush and full: A dre­a­my peren­ni­al patch in Bot­trop.

Hagen (Middel)

Hagen

Ger­ma­ny

Hagen loves its peren­ni­al infu­sed infras­truc­tu­re. App­ly­ing peren­ni­als is an obvious impul­se to land value.

FYP - Dublin - August 2020 (Middel)

Dub­lin

Ire­land

Strong colors sum­mer after sum­mer in Dub­lin, Ire­land.

flower your place vaste planten vasteplanten nürnberg

Nürn­berg

Ger­ma­ny

A lush peren­ni­al spec­ta­cle.

flower your place dublin deer park deerpark perennials

Dub­lin

Ire­land

Deer­park Dub­lin in our wake: a sump­tuous colour spec­ta­cle for years to come. Low main­ten­an­ce!

flower-your-place-perennials-after

Dub­lin

Ire­land

We plan­ted an urban bou­quet out­side the DLR Lexi­con Libra­ry.

flower your place perennials public space all in

Dub­lin

Ire­land

Peren­ni­al pro­ject at the DLR Lexi­con — Dub­lin, Ire­land.

flower your place expert knowledge perennials flowers

Hazers­wou­de-Dorp

Net­her­lands

Prac­ti­ce makes per­fect. It also makes the view from our own office that much more appe­al­ing.

flower your place essen perennials private park

Essen

Ger­ma­ny

A peren­ni­al patch wort­hy of a cast­le. Flower your place has dres­sed the sur­roun­ding park of this man­si­on in Essen with sty­lish peren­ni­als.

Zobacz więcej

terms of sale

and delivery

All our offers, deliveries and services are made exclusively to our terms and conditions. They apply both to existing and future business relationships, even if they are not expressly agreed again. Deviating conditions of the contracting party we hereby expressly contradict. Conflicting terms and conditions of our contractual partners we accept only if we confirm these in writing.

disclaimer

We do our best, but…

Flower Your Place has a full focus on supplying the best products and offering great customer service. But we are humans and we work with natural products which grow in different conditions and climates. Our customers luckily understand thay things can happen due to for example wheather contitions or product availability, but we use this page to ‘formalise’ this.

Please be aware that sizes, colours, flowering times and other specifications can differ due to climate, weather and other external influences. Flower Your Place makes no warranties of any kind, about the completeness, accuracy, reliability or suitability of the information in all our communication, including this website and the documentation linked to from this website, for any purpose. Prices mentioned on this website include planting (accept for flower seeds), excluding VAT. Delivery is subject to availability. Flower Your Place always has the right to cancel an order.

Mechanically planting of flower bulbs / flower bulb mix can only be done in closed sod. The smallest plant width is 0.50 m. The planting depth depends on the size of the bulb – approx. twice the diameter of the bulb – The surface should be relatively flat and free of stones, rubble and roots. The lawn should be mowed and moist before planting. You provide one or two employees who can refill the machine during the planting process and arrange for any reworking. The flower bulbs are delivered to you in advance. You take care of the transport of the flower bulbs from the storage to the planting site.

Privacy statement

What personal data we collect and why we collect it

Comments
When visitors use any contact forms on the site we collect the data shown in the form. We use this information to answer the question and remove the data after the case is closed unless the request leads to a business relationship.

Cookies
On this website, only practical cookies are used to store for example language choice. Cookies aren’t used for commercial or marketing purposes.

Analytics
This website uses Google Analytics. IP-addresses are anonymised so no personal data is stored.

Where we send your data
Your personal data isn’t send or sold to any other company. For clients we share only the needed personal data to our partners to make delivery of our products and services possible. We also store clients e-mail addresses in MailChimp to inform them about important product maintenance tips. These e-mailings are also used for marketing purposes of Flower Your Place.

Your contact information
In cases we store your date, we only do this at professional partners on updated and protected servers. You are always free to aks us what data we exactly stored and on your wish we can delete everything. For any questions, please send a message to

info@floweryourplace.com.