cebul­ki kwia­towe

Mieszan­ki kwia­tów cebu­lo­wych sad­zo­ne mecha­nicz­nie

Flower Your Place sad­zi mieszan­ki kwiet­ne dla ins­ty­tuc­ji państ­wo­wych, archi­tek­tów kra­jobra­zu i innych właści­cie­li lub zar­ządców zie­l­onych mie­jsc publicz­nych na tere­nie całej Euro­py. Cebul­ki kwiet­ne moż­na zama­wiać cały rok. Sad­ze­nie mecha­nicz­ne odby­wa się jesi­e­nią. Infor­mo­wa­nie o nawoże­niu i konser­wac­ji jest częścią nas­zych kom­pl­ek­so­wych usług. Aby uzys­kać więcej infor­mac­ji, skon­tak­tuj się z nami. Mamy lokal­nych spec­ja­li­stów ds. pro­duk­tów w całej Euro­pie, więc mówi­my w Two­im języ­ku.

Nasz zespół Flower Your Place dys­po­nu­je wyspec­ja­lizowany­mi mas­zy­na­mi sad­zą­cy­mi naj­wy­żs­zej jakości. Sad­zar­ki roz­cina­ją tra­wia­stą mura­wę, pod­nos­zą ją i dozu­ją odpo­wied­nią ilość cebulek pod spo­dem. Następ­nie mas­zy­na zamy­ka mura­wę i lek­ko ją wału­je. Sad­zar­ka sad­zi do 250 m2 na god­zinę na różnych szero­kościach. Mas­zy­na może sad­zić cebul­ki rów­nież na wznie­si­e­niach i pomięd­zy drze­wa­mi.

Sad­zar­ki roz­cina­ją tra­wia­stą mura­wę, pod­nos­zą ją i dozu­ją odpo­wied­nią ilość cebulek pod spo­dem. Następ­nie mas­zy­na zamy­ka mura­wę i lek­ko ją wału­je.

mieszan­ki cebul kwia­tow­ych

selek­c­ja

Wcześ­nie­js­ze pro­jek­ty

Euro­pa to nas­ze pod­wór­ko

Wszy­stie
Pol­ska
Repu­bli­ka Czes­ka
Niem­cy
Plzen_9153 (3) (Middel)

Plzen

Repu­bli­ka Czes­ka

Mieszanka przy­drożnych żon­ki­li w Pilź­nie, aby roz­jaś­nić dro­gę do pra­cy.

IMG_1715 (1)

Ber­lin Bran­den­burg

Niem­cy
Hamburg Flower your place Flower bulbs

Hafen­stadt Ham­burg

Niem­cy
Brno (15) (Middel)

Jiho­mo­ravský kraj

Repu­bli­ka Czes­ka

W prz­er­wie obia­do­wej rzę­dy żon­ki­li w Brnie. Dobrym pomy­słem jest prze­nie­si­e­nie roz­mów biuro­wych do par­ku!

IMG_1715 (1)

Ber­lin Bran­den­burg

Niem­cy
Strzegom mieszanka

Dol­nośląs­kie

Pol­ska
IMG_9995

Nord­rhein West­fa­len

Niem­cy
Flower-bulbs-poland-wroclaw

Dol­nośląs­kie

Pol­ska
Amoena - april 2022

Dol­nośląs­kie

Pol­ska

Pol­ska

Leszno - Luna

Wiel­ko­pol­skie

Pol­ska
Władysławowo - Sunset

Pomor­skie

Pol­ska
Busko Zdrój Colorosa (4)

Święto­krzys­kie

Pol­ska

Pol­ska

Mikołów - Jeannine

Dol­nośląs­kie

Pol­ska
Pardubice_8728 (23) (Middel)

Par­du­bice

Repu­bli­ka Czes­ka

Cebul­ki kwia­towe moż­na sad­zić w różnych ksz­tałtach i roz­mi­a­rach, tak jak tutaj w Par­du­bi­cach. Skon­tak­tuj się z nami, aby poz­nać moż­li­wości!

IMG_7407

Nord­rhein West­fa­len

Niem­cy
IMG_1715 (1)

ber­lin bran­den­burg

Niem­cy
IMG_0581

Nord­rhein West­fa­len

Niem­cy
Zobacz więcej

terms of sale

and delivery

All our offers, deliveries and services are made exclusively to our terms and conditions. They apply both to existing and future business relationships, even if they are not expressly agreed again. Deviating conditions of the contracting party we hereby expressly contradict. Conflicting terms and conditions of our contractual partners we accept only if we confirm these in writing.

disclaimer

We do our best, but…

Flower Your Place has a full focus on supplying the best products and offering great customer service. But we are humans and we work with natural products which grow in different conditions and climates. Our customers luckily understand thay things can happen due to for example wheather contitions or product availability, but we use this page to ‘formalise’ this.

Please be aware that sizes, colours, flowering times and other specifications can differ due to climate, weather and other external influences. Flower Your Place makes no warranties of any kind, about the completeness, accuracy, reliability or suitability of the information in all our communication, including this website and the documentation linked to from this website, for any purpose. Prices mentioned on this website include planting (accept for flower seeds), excluding VAT. Delivery is subject to availability. Flower Your Place always has the right to cancel an order.

Mechanically planting of flower bulbs / flower bulb mix can only be done in closed sod. The smallest plant width is 0.50 m. The planting depth depends on the size of the bulb – approx. twice the diameter of the bulb – The surface should be relatively flat and free of stones, rubble and roots. The lawn should be mowed and moist before planting. You provide one or two employees who can refill the machine during the planting process and arrange for any reworking. The flower bulbs are delivered to you in advance. You take care of the transport of the flower bulbs from the storage to the planting site.

Privacy statement

What personal data we collect and why we collect it

Comments
When visitors use any contact forms on the site we collect the data shown in the form. We use this information to answer the question and remove the data after the case is closed unless the request leads to a business relationship.

Cookies
On this website, only practical cookies are used to store for example language choice. Cookies aren’t used for commercial or marketing purposes.

Analytics
This website uses Google Analytics. IP-addresses are anonymised so no personal data is stored.

Where we send your data
Your personal data isn’t send or sold to any other company. For clients we share only the needed personal data to our partners to make delivery of our products and services possible. We also store clients e-mail addresses in MailChimp to inform them about important product maintenance tips. These e-mailings are also used for marketing purposes of Flower Your Place.

Your contact information
In cases we store your date, we only do this at professional partners on updated and protected servers. You are always free to aks us what data we exactly stored and on your wish we can delete everything. For any questions, please send a message to

info@floweryourplace.com.