kwia­ty pol­ne

duży efekt

Siew kwia­tów pol­nych to najs­zybs­zy, najłat­wie­js­zy i naj­bard­ziej przy­jaz­ny dla budże­tu spo­sób doda­nia koloru do przestrze­ni publicz­nej. Dost­ar­cz­a­my roś­li­ny jed­no­rocz­ne i wie­lo­let­nie w for­mie miesza­nek nasi­on lub mat goto­wych do uży­cia. Nas­ze rocz­ne mieszan­ki eks­plo­du­ją ferią kolorów wkrót­ce po wysie­wie. Maty mają w peł­ni roz­wi­niętą sieć kor­ze­nio­wą i kwit­ną sześć tygod­ni po wyłoże­niu.

Q 2
maty kwia­tów pol­nych

maty na łąki

Przeksz­tałć dowolną stre­fę w mie­js­ką łąkę z nas­zymi w domo­wych war­un­kach wyho­do­wany­mi mata­mi wegeta­cy­jny­mi obsiany­mi mieszan­ką kwia­tów pol­nych wie­lo­let­nich. Nas­ze maty z ukor­zen­iony­mi roś­lin­ami są łat­we do instal­ac­ji na przy­go­to­wa­nej loka­li­zac­ji — bez wzglę­du na rod­zaj loka­li­zac­ji. To spra­wia, że są ide­al­ne do rowów melio­ra­cy­jnych, uboc­zy czy zjaz­dów lub wjaz­dów na auto­stra­dy oraz spec­jal­nie pod maty zapro­jek­to­wanych dziel­nic mia­sta. Maty zawi­e­ra­ją moc­ne roś­li­ny, któ­re chęt­nie zakor­ze­nią się i zak­wit­ną. Ide­al­ne natu­ral­ne roz­wią­za­nie wie­lu sytu­ac­ji.

rezul­tat koń­co­wy

mini­mal­na konser­wac­ja

impuls dla bio­róż­no­rod­ności

30–40 gatun­ków

zapo­bie­ga eroz­ji

zasia­ny solid­ny

Podłoże orga­nicz­ne obsie­wa się mieszan­ką wie­lo­let­nią.

źró­dło goto­wy

Dost­ar­cz­a­my maty posia­da­jące roz­wi­niętą sieć kor­ze­nio­wą. Dzięki temu niech­cia­ne chwasty nie mają szans.

zagrun­to­wa­ny roś­li­ny

Maty szyb­ko się ukor­ze­nia­ją i roz­wi­ja­ją w szyb­kim tem­pie.

podłoże orga­nicz­ne

Mata posia­da w peł­ni biode­gra­do­wal­ną bazę z włó­k­na koko­so­wego lub juto­wego.

połącz kwia­ty pol­ne

z cebul­ka­mi wio­sen­ny­mi lub let­nimi

Połącz kwia­ty pol­ne z cebul­ka­mi kwia­tow­y­mi, aby uzys­kać naj­więks­zą eks­ploz­ję. Ognis­te kolo­ry kro­kos­mii prze­dłużą spek­takl do jesi­e­ni. To łat­wa w utrzy­ma­niu let­nia łąka o tro­p­ikal­nym kli­ma­cie. Lud­zie to uwiel­bia­ją. Zapyl­ac­ze też!

mieszan­ki kwia­tów pol­nych

selek­c­ja

Ame­lia

Mieszanka łat­wa do wysie­wu i nie­za­wod­na. Nie­za­wod­na mieszanka roś­lin jed­no­rocz­nych i wie­lo­let­nich. Bard­zo łat­wa w obsłud­ze mieszanka „hybry­do­wa”, łąc­zą­ca róż­no­rod­ne gatun­ki kwia­tów pol­nych. Lubi ros­nąć na pra­wie każ­dym rod­za­ju gle­by. Jak więks­zość miesza­nek kwia­tów pol­nych pre­fe­ru­je otwar­te, słonecz­ne przestrze­nie. To wszyst­ko tyl­ko raz wysie­wa­jąc!

Auro­ra

Auro­ra to buj­na i kolo­ro­wa mieszanka o bard­zo zróż­ni­co­wanych cechach kwit­nienia. Dzięki szero­kiej gamie kwia­tów, ta mieszanka zapew­nia, że w okre­sie kwit­nienia będ­zi­esz cieszyć się fee­rią barw i zapachów. Skła­da się z 40 odmi­an kwia­tów, w tym Esch­schol­zia cali­for­ni­ca, Linum gran­di­florum, Art­epi­the­ton usi­ta­tis­si­mum, Gyp­so­phi­la pani­cu­la­ta, Papa­ver rhoe­as, Cen­tau­rea cya­nus, Cal­en­du­la offi­ci­na­lis, Cos­mos bipin­na­tus, Leu­can­the­mum i Heli­an­thus annu­us. Gram/m2: 7 Wyso­kość: 80cm

Bel­lo­na

Przy­jaz­na pszc­zołom mieszanka „Bel­lo­na” poz­wa­la cieszyć się kalej­do­sko­pem kolorów w ogro­dach lub parkach. Ponad­to dost­ar­c­za niez­będ­n­ego pył­ku i nek­ta­ru dla pszc­zół miod­nych, moty­li i trz­mie­li. Ta mieszanka skła­da się z 40 odmi­an kwia­tów, w tym m.in. Rese­da odo­ra­ta, Echi­um vul­ga­re, Dra­co­ce­phalum mol. zm. Mol­da­vicum, Esch­schol­zia cali­for­ni­ca, Gyp­so­phi­la pani­cu­la­ta, Papa­ver rhoe­as, Cen­tau­rea cya­nus, Cal­en­du­la offi­ci­na­lis, Cos­mos bipin­na­tus, Leu­can­the­mum i Heli­an­thus annu­us.

Car­men­ta

Mieszanka „Car­men­ta” przy­cią­ga wzrok i skła­da się wyłącz­nie z wyso­kich kwia­tów roś­lin jed­no­rocz­nych. Kwia­ty w mieszan­ce ide­al­nie pasu­ją na duże powierzchnie takie jak par­ki czy np. pola gol­fo­we. Przy­nos­zą rów­nież kor­zy­ści pta­kom ponie­waż roś­li­ny zapew­nia­ją osłonę i źró­dło poży­wi­e­nia. „Car­men­ta” skła­da się z 40 rod­za­jów kwia­tów w tym m.in.: Esch­schol­zia cali­for­ni­ca, Linum gran­di­florum, Gyp­so­phi­la pani­cu­la­ta, Papa­ver rhoe­as, róż­ne odmi­a­ny Cen­tau­rea cya­nus, Cal­en­du­la offi­ci­na­lis, Cos­mos bipin­na­tus, Leu­can­the­mum, Heli­an­thus annu­us i Lava­te­ra tri­me­stris.

Dama­ra

Mieszanka „Dama­ra” kwit­nie przez okres od trzech do czte­rech tygod­ni, a nawet dwa razy w roku. Po zakońc­ze­niu pierw­s­ze­go kwit­nienia pod koniec czerw­ca moż­na tę mieszan­kę ponow­nie zasiać. Pod koniec lata ponow­nie może­my cieszyć się efek­townym ukwie­ce­n­iem! Kwia­ty w „Damar­ze” to Papa­ver rhoe­as w różnych kolo­r­ach, Cen­tau­rea cya­nus, Del­phi­ni­um ela­tum, Hes­pe­ris matro­na­lis i Linum gran­di­florum.

Wcześ­nie­js­ze pro­jek­ty kwia­tów ppol­nych

grown to be wild

Wszy­stie
Net­her­lands
Pol­and
Ger­ma­ny
Ire­land
Ita­ly
NL_Landgraaf_wildflowers_matten_IMG_3875

Land­graaf

Net­her­lands

Wild­flower mats around a basin in Land­graaf

Flower your place wildflower meadow real ireland

Ire­land

Ire­land

Pain­ter­ly dot­ted mea­dow, the way you ima­gi­ne it.

flower your place erfurt biodiversity bees butterflies insects hotel home wildflowers wild flowers

Erfurt

Ger­ma­ny

BuGa 2021 in ega­park Erfurt. Pro­vi­ding the straw hat fee­ling AND giving insects a leg up!

flower your place dublin roadside meadow urban wildflowers

Dub­lin

ire­land

A roadsi­de mea­dow makes the com­mu­te more who­le­so­me.

flower your place leimen wildbloemen

Lei­men

Ger­ma­ny

Wild­flowers in Lei­men, Baden. Thanks to the added flower bulbs, you can almost hear the buz­zing of insects on this summer’s eve.

Flower your place urban meadow italy

Ita­ly

Ita­ly

Fresh and vibrant inner city mea­dows will lift anyone’s spi­rits!

flower your place pollinator hub urban meadow Bergedorf Bille

Ber­ge­dorf-Bil­le

Ger­ma­ny

A bet­ter pan­ora­ma and a bet­ter world for pol­li­na­tors. If your 10% of your com­mu­ni­ty con­sists of flowe­ring hubs like this, bees and but­ter­flies will have a sus­tainable, per­ma­nent home in your city or town.

IMG_9326

Witt­lich

Ger­ma­ny

Steep river­banks are no match for our wild­flower mats. We put an Urban Mea­dow in the midd­le of Witt­lich.

DL_Saarbrucken_wildflower_matten_IMG_3813

Saar­brücken

Ger­ma­ny

Easy Urban Mea­dows: Deploying wild­flower mats in Saar­brücken for quick results.

Mixed poppies near field of lavender in summer

Pol­and

Pol­and
Flower your place Brunssum wildbloemen aanplant biodiversiteit

Bruns­sum

Net­her­lands

A gra­teful buz­zing in this pastel dot­ted field in Bruns­sum.

flower your place flwoers landgraaf town hall

Land­graaf

Net­her­lands

A dai­ly remin­der to Landgraaf’s mayor to keep natu­re clo­se. A wild­flower patch para­de in pur­ple to plea­se pol­li­na­tors!

flower your place biodiversity landgraaf wadi flower mats wildflowers

Land­graaf

Net­her­lands

Land­graaf made a future invest­ment by dres­sing this wadi with flower your place wild­flower mats! A neces­sa­ry boost in bio­di­ver­si­ty.

Flower your place München train station urban meadow

Mün­chen

Ger­ma­ny

Pro­of that every place can be a mea­dow with flower your place flower mats — even a train sta­ti­on. It does­n’t get more urban.

Flower your place Fulda wild flower mats all in concept

Ful­da

Ger­ma­ny

We flowe­red Ful­da. It’s easy to get good results with Urban Mea­dows wild­flower mats. We will update with the results — we’­re exci­ted!

flower your place dokkum gracht canal riverside living area wildbloemenmat wildbloemen matten

Dok­kum

Net­her­lands

Urban Mea­dow on a slo­pe bet­ween road and water in Dok­kum

flower-your-place-wildflowers-after

Pol­and

Pol­and
Flower-your-place---wildflowers-flowerbulbs-lillies

mixing with bulbs

Net­her­lands

Extra vibrance and bio­di­ver­si­ty with bulbs. Add some lil­lies to the mix and count down the days to sum­mer!

Zobacz więcej

terms of sale

and delivery

All our offers, deliveries and services are made exclusively to our terms and conditions. They apply both to existing and future business relationships, even if they are not expressly agreed again. Deviating conditions of the contracting party we hereby expressly contradict. Conflicting terms and conditions of our contractual partners we accept only if we confirm these in writing.

disclaimer

We do our best, but…

Flower Your Place has a full focus on supplying the best products and offering great customer service. But we are humans and we work with natural products which grow in different conditions and climates. Our customers luckily understand thay things can happen due to for example wheather contitions or product availability, but we use this page to ‘formalise’ this.

Please be aware that sizes, colours, flowering times and other specifications can differ due to climate, weather and other external influences. Flower Your Place makes no warranties of any kind, about the completeness, accuracy, reliability or suitability of the information in all our communication, including this website and the documentation linked to from this website, for any purpose. Prices mentioned on this website include planting (accept for flower seeds), excluding VAT. Delivery is subject to availability. Flower Your Place always has the right to cancel an order.

Mechanically planting of flower bulbs / flower bulb mix can only be done in closed sod. The smallest plant width is 0.50 m. The planting depth depends on the size of the bulb – approx. twice the diameter of the bulb – The surface should be relatively flat and free of stones, rubble and roots. The lawn should be mowed and moist before planting. You provide one or two employees who can refill the machine during the planting process and arrange for any reworking. The flower bulbs are delivered to you in advance. You take care of the transport of the flower bulbs from the storage to the planting site.

Privacy statement

What personal data we collect and why we collect it

Comments
When visitors use any contact forms on the site we collect the data shown in the form. We use this information to answer the question and remove the data after the case is closed unless the request leads to a business relationship.

Cookies
On this website, only practical cookies are used to store for example language choice. Cookies aren’t used for commercial or marketing purposes.

Analytics
This website uses Google Analytics. IP-addresses are anonymised so no personal data is stored.

Where we send your data
Your personal data isn’t send or sold to any other company. For clients we share only the needed personal data to our partners to make delivery of our products and services possible. We also store clients e-mail addresses in MailChimp to inform them about important product maintenance tips. These e-mailings are also used for marketing purposes of Flower Your Place.

Your contact information
In cases we store your date, we only do this at professional partners on updated and protected servers. You are always free to aks us what data we exactly stored and on your wish we can delete everything. For any questions, please send a message to

info@floweryourplace.com.