Maty kwia­tów pol­nych

z mata­mi kwia­tów pol­nych
od flower your place

Zie­lo­ne w momen­cie mon­tażu i kolo­ro­we w zaled­wie sześć tygod­ni. Tej jesi­e­ni, Flower Your Place pre­zen­tu­je inno­wa­cy­jną matę kwia­tów pol­nych wie­lo­let­nich. Dzięki syste­mo­wi Q2 Kwia­ty Pol­ne, co oznac­za Jakość i Szyb­kość, uży­wa­my maty kwia­tów pol­nych wie­lo­let­nich tym samym twor­ząc najs­zybs­zy i najs­ku­tecz­nie­js­zy spo­sób sty­mu­lo­wa­nia róż­no­rod­ności bio­lo­gicz­nej. Jest to rów­nież nie­zwyk­le opła­cal­ne. Dzięki rozłoże­niu pre­kul­ty­wo­wa­nej i ukor­zen­io­nej maty kwia­tów pol­nych rezul­tat jest natych­mi­a­sto­wy. Mata została wyho­do­wa­na z mini­mal­nym wpły­wem na śro­do­wis­ko. Nie zasto­so­wa­no rów­nież niena­tu­ral­nych skład­ników, któ­re nie ule­gły by biode­grad­ac­ji. Wybra­ne gatun­ki roś­lin, około trzyd­zie­stu do czterd­zie­stu, zostały skom­po­no­wa­ne na pod­sta­wie danej loka­li­zac­ji, koloru, pro­duk­c­ji nek­ta­ru i pył­ku, cza­su kwit­nienia i pozo­stałych aspek­tów eko­lo­gicz­nych takich jak np.: schro­nie­nie dla fau­ny. Zwró­co­no uwa­gę nie tyl­ko na atrak­cy­j­ność dla owa­dów ale także efekt wizu­al­ny cieszą­cy ludzkie oko. Dostęp­na jest rów­nież mata obsia­na mieszan­ką przez­nac­zoną do mon­tażu w zaci­en­ionych mie­js­cach. Maty dos­ko­na­le nada­ją się do zasto­so­wa­nia w publicz­nych teren­ach zie­l­onych, a po zain­sta­lowa­niu, szyb­ko wra­sta­ją w podłoże. Dobrze sprawd­za­ją się przy budo­wie wadi, ale zboc­ze auto­stra­dy lub nasy­pu kole­jo­wego, poboc­ze lub ron­do moż­na rów­nież uatrak­cy­j­nić kocem z kolo­ro­wych kwia­tów pol­nych. Natu­ral­nie wkom­po­nu­ją się w archi­tek­turę par­ków i skwerów.

Po więcej infor­mac­ji zaprasza­my do kon­tak­tu z nas­zym spec­ja­li­stą

terms of sale

and delivery

All our offers, deliveries and services are made exclusively to our terms and conditions. They apply both to existing and future business relationships, even if they are not expressly agreed again. Deviating conditions of the contracting party we hereby expressly contradict. Conflicting terms and conditions of our contractual partners we accept only if we confirm these in writing.

disclaimer

We do our best, but…

Flower Your Place has a full focus on supplying the best products and offering great customer service. But we are humans and we work with natural products which grow in different conditions and climates. Our customers luckily understand thay things can happen due to for example wheather contitions or product availability, but we use this page to ‘formalise’ this.

Please be aware that sizes, colours, flowering times and other specifications can differ due to climate, weather and other external influences. Flower Your Place makes no warranties of any kind, about the completeness, accuracy, reliability or suitability of the information in all our communication, including this website and the documentation linked to from this website, for any purpose. Prices mentioned on this website include planting (accept for flower seeds), excluding VAT. Delivery is subject to availability. Flower Your Place always has the right to cancel an order.

Mechanically planting of flower bulbs / flower bulb mix can only be done in closed sod. The smallest plant width is 0.50 m. The planting depth depends on the size of the bulb – approx. twice the diameter of the bulb – The surface should be relatively flat and free of stones, rubble and roots. The lawn should be mowed and moist before planting. You provide one or two employees who can refill the machine during the planting process and arrange for any reworking. The flower bulbs are delivered to you in advance. You take care of the transport of the flower bulbs from the storage to the planting site.

Privacy statement

What personal data we collect and why we collect it

Comments
When visitors use any contact forms on the site we collect the data shown in the form. We use this information to answer the question and remove the data after the case is closed unless the request leads to a business relationship.

Cookies
On this website, only practical cookies are used to store for example language choice. Cookies aren’t used for commercial or marketing purposes.

Analytics
This website uses Google Analytics. IP-addresses are anonymised so no personal data is stored.

Where we send your data
Your personal data isn’t send or sold to any other company. For clients we share only the needed personal data to our partners to make delivery of our products and services possible. We also store clients e-mail addresses in MailChimp to inform them about important product maintenance tips. These e-mailings are also used for marketing purposes of Flower Your Place.

Your contact information
In cases we store your date, we only do this at professional partners on updated and protected servers. You are always free to aks us what data we exactly stored and on your wish we can delete everything. For any questions, please send a message to

info@floweryourplace.com.