Vaca­tu­re

Seni­or sales­me­de­wer­ker Duits­land

Voor de uit­brei­ding van ons team zoe­ken wij een Seni­or sales­me­de­wer­ker voor de Duit­sta­li­ge markt.

Over

Flower Your Place

Flower Your Place is een inno­va­tie­ve, onge­com­pli­ce­er­de aan­bie­der van blo­ei­con­cep­ten voor de open­ba­re ruim­te in heel Euro­pa. Met veel erva­ring en oog voor detail zijn wij in staat om voor onze opdracht­ge­vers mooie, duurz­ame en bloei­en­de pro­jec­ten te rea­li­se­ren. Hier­mee bie­den we een belan­gri­jke bijd­ra­ge aan het wel­zi­jn van bewo­ners en tege­li­jker­tijd aan de uit­brei­ding van de bio­di­ver­si­teit. We bie­den steden, geme­en­ten en ande­re groen­be­heer­ders de vol­gen­de totaa­l­o­plos­sin­gen met een hoge esthe­ti­sche waar­de tegen lage onder­houds­ko­sten:
  • Blo­em­bol­len — machi­naal geplan­te meng­sels en los gele­ver­de blo­em­bol­len
  • Wild­bloe­men — zaden­meng­sels en Urban Mea­dows wild­bloe­men­mat­ten
  • Vaste plan­ten — full ser­vice con­cept incl. aan­leg en onder­houd
Met een com­bi­na­tie van ons eigen goed opge­lei­de team van hove­ni­ers en pro­ductspe­cia­li­sten en de toe­pas­sing van inno­va­tie­ve werk­me­tho­den garand­e­ren wij een kleur­ri­jk resul­taat. Daar­bij wer­ken wij lang­ja­rig samen met zorg­vul­dig gesel­ec­teer­de, gespe­cia­li­se­er­de part­ners. Zo kun­nen wij een alles-in-één diensten­pak­ket aan­bie­den in ons gro­te werk­ge­bied.

Func­tie

Seni­or Sales

Als Seni­or Sales onder­houd je besta­an­de rela­ties en werk je gericht aan het acqui­si­tie­t­ra­ject. Hier­in vormt het bie­den van de beste oplos­sin­gen die aans­lui­ten bij de doel­stel­lin­gen van onze klan­ten altijd de basis.

Als Seni­or Sales ga je het sales pro­ces ver­der stroom­li­j­nen en bouw je het net­werk uit. Je signa­leert hier­bij trends en ont­wik­ke­lin­gen en weet deze te ver­ta­len naar com­mer­cië­le kan­sen. Hier­vo­or maak je voor jouw regio een gede­gen plan van aan­pak en staat zelf in voor de imple­men­ta­tie en opvol­ging ervan. Bij al deze pun­ten werk je nauw samen met je salescollega’s en de rest van het team.

Regel­ma­tig rei­zen door Duits­land is een belan­gri­jk onder­deel van deze func­tie.

Het eer­ste jaar stel je samen met de ver­ko­op­di­rec­teur plan­nen op en voer je je werk­zaam­he­den uit met rui­me onder­ste­u­ning van je collega’s.

Jij

jouw pro­fiel

Je hebt minim­aal vijf jaar rele­van­te sale­ser­va­ring op de Duit­se open­baar gro­en-markt, met een rui­me erva­ring met acqui­si­tie en rela­tie­be­heer.

Erva­ring met de door ons aan­ge­bo­den pro­duc­ten en/of dien­sten is een pré.

Je bent zeer taal­vaar­dig in Neder­lands en Duits en bij voor­keur ook Engels.

Het betreft een full time func­tie. Vooral bij bui­ten­lands klant­bez­oek ben je fle­xi­bel met de ver­de­ling van je uren. Regel­ma­tig werk je vanuit ons kan­to­or in Boskoop/Hazerswoude.

Reac­tie

Wat bie­den wij?

Je komt terecht in een in een no-non­sen­se omge­ving met direc­te lij­nen en een team van zeer gemo­ti­ve­er­de collega’s. Je kri­jgt gro­te vri­jheid om je func­tie naar eigen inzicht en erva­ring in te vul­len. Je kri­jgt de beschik­king over een lap­top en tele­foon en een repre­sen­ta­tie­ve auto. Wij bie­den een aantrek­ke­li­jk sala­ris met een pas­sen­de bonus­re­gel­ing en secund­ai­re voor­waar­den.

Inter­es­se?

Is dit jou op het lijf geschre­ven? Dan komen we graag met je in gesprek. Neem cont­act op met Jorg Rouw­maat (00491733107024 / jorg.rouwmaat@floweryourplace.com) of Ste­phan Dors­man (0031630994932 / stephan.dorsman@floweryourplace.com).

terms of sale

and delivery

All our offers, deliveries and services are made exclusively to our terms and conditions. They apply both to existing and future business relationships, even if they are not expressly agreed again. Deviating conditions of the contracting party we hereby expressly contradict. Conflicting terms and conditions of our contractual partners we accept only if we confirm these in writing.

disclaimer

We do our best, but…

Flower Your Place has a full focus on supplying the best products and offering great customer service. But we are humans and we work with natural products which grow in different conditions and climates. Our customers luckily understand thay things can happen due to for example wheather contitions or product availability, but we use this page to ‘formalise’ this.

Please be aware that sizes, colours, flowering times and other specifications can differ due to climate, weather and other external influences. Flower Your Place makes no warranties of any kind, about the completeness, accuracy, reliability or suitability of the information in all our communication, including this website and the documentation linked to from this website, for any purpose. Prices mentioned on this website include planting (accept for flower seeds), excluding VAT. Delivery is subject to availability. Flower Your Place always has the right to cancel an order.

Mechanically planting of flower bulbs / flower bulb mix can only be done in closed sod. The smallest plant width is 0.50 m. The planting depth depends on the size of the bulb – approx. twice the diameter of the bulb – The surface should be relatively flat and free of stones, rubble and roots. The lawn should be mowed and moist before planting. You provide one or two employees who can refill the machine during the planting process and arrange for any reworking. The flower bulbs are delivered to you in advance. You take care of the transport of the flower bulbs from the storage to the planting site.

Privacy statement

What personal data we collect and why we collect it

Comments
When visitors use any contact forms on the site we collect the data shown in the form. We use this information to answer the question and remove the data after the case is closed unless the request leads to a business relationship.

Cookies
On this website, only practical cookies are used to store for example language choice. Cookies aren’t used for commercial or marketing purposes.

Analytics
This website uses Google Analytics. IP-addresses are anonymised so no personal data is stored.

Where we send your data
Your personal data isn’t send or sold to any other company. For clients we share only the needed personal data to our partners to make delivery of our products and services possible. We also store clients e-mail addresses in MailChimp to inform them about important product maintenance tips. These e-mailings are also used for marketing purposes of Flower Your Place.

Your contact information
In cases we store your date, we only do this at professional partners on updated and protected servers. You are always free to aks us what data we exactly stored and on your wish we can delete everything. For any questions, please send a message to

info@floweryourplace.com.

verkoopvoorwaarden

en aflevering

Al onze aanbiedingen, leveringen en diensten geschieden uitsluitend volgens onze algemene voorwaarden. Ze gelden zowel voor bestaande als toekomstige zakelijke relaties, ook als ze niet opnieuw uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Afwijkende voorwaarden van de contractpartij spreken wij hierbij uitdrukkelijk tegen. Tegenstrijdige voorwaarden van onze contractpartners accepteren wij alleen als wij deze schriftelijk bevestigen.

vrijwaring

We doen ons best, maar...

Flower Your Place heeft een volledige focus op het leveren van de beste producten en het bieden van geweldige klantenservice. Maar we zijn mensen en we werken met natuurlijke producten die groeien in verschillende omstandigheden en klimaten. Onze klanten begrijpen gelukkig dat er dingen kunnen gebeuren door bijvoorbeeld weersomstandigheden of productbeschikbaarheid, maar we gebruiken deze pagina om dit te 'formaliseren'.

Houd er rekening mee dat maten, kleuren, bloeitijden en andere specificaties kunnen verschillen door klimaat, weer en andere invloeden van buitenaf. Flower Your Place geeft geen enkele garantie over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de informatie in al onze communicatie, inclusief deze website en de documentatie waarnaar vanaf deze website wordt gelinkt, voor welk doel dan ook. Prijzen vermeld op deze website zijn inclusief beplanting (accepteren voor bloemzaden), exclusief BTW. Levering is onder voorbehoud van beschikbaarheid. Flower Your Place heeft altijd het recht om een bestelling te annuleren.

Het machinaal planten van bloembollen / bloembollenmix kan alleen in gesloten zode. De kleinste plantbreedte is 0,50 m. De plantdiepte is afhankelijk van de grootte van de bol – ca. tweemaal de diameter van de bol – Het oppervlak moet relatief vlak zijn en vrij van stenen, puin en wortels. Het gazon moet voor het planten worden gemaaid en vochtig worden. Je zorgt voor een of twee medewerkers die tijdens het pootproces de machine kunnen bijvullen en regelt eventuele nabewerkingen. De bloembollen worden vooraf bij u bezorgd. Je zorgt voor het transport van de bloembollen van de opslag naar de plantplaats.

Privacyverklaring

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen

Opmerkingen
Wanneer bezoekers contactformulieren op de site gebruiken, verzamelen we de gegevens die in het formulier worden getoond. We gebruiken deze informatie om de vraag te beantwoorden en de gegevens te verwijderen nadat de zaak is gesloten, tenzij het verzoek leidt tot een zakelijke relatie.

Koekjes
Op deze website worden alleen praktische cookies gebruikt om bijvoorbeeld taalkeuze op te slaan. Cookies worden niet gebruikt voor commerciële of marketingdoeleinden.

Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. IP-adressen worden geanonimiseerd zodat er geen persoonlijke gegevens worden opgeslagen.

Waar we uw gegevens naartoe sturen
Uw persoonlijke gegevens worden niet verzonden of verkocht aan een ander bedrijf. Voor klanten delen we alleen de benodigde persoonsgegevens met onze partners om de levering van onze producten en diensten mogelijk te maken. We slaan ook e-mailadressen van klanten op in MailChimp om hen te informeren over belangrijke tips voor productonderhoud. Deze e-mailings worden ook gebruikt voor marketingdoeleinden van Flower Your Place.

Jouw Contact Informatie
In gevallen waarin we uw datum opslaan, doen we dit alleen bij professionele partners op bijgewerkte en beveiligde servers. U bent altijd vrij om aan ons te vragen welke gegevens wij precies hebben opgeslagen en op uw verzoek kunnen wij alles verwijderen. Voor vragen kunt u een bericht sturen naar

info@floweryourplace.com.