vaste plan­ten

com­pleet con­cept van inven­ta­ri­sa­tie en ont­werp tot onder­houd

Van inven­ta­ri­sa­tie tot onder­houd: Flower Your Place ver­zorgt alles wat met uw vaste plan­ten­pro­ject te maken heeft. Alleen met deze totaal­stra­te­gie, waar­vo­or Flower Your Place tot het ein­de de ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid draagt, kan het doel wor­den gega­ran­de­erd:

Een zor­ge­loos vaste plan­ten­spek­ta­kel.

ga all-in

Quick­ness times Qua­li­ty

Ont­werp, sub­stra­at en plan­ten van hoge kwa­li­te­it zijn een paar van de ele­men­ten die ons con­cept zo betrouw­baar maken. Flower Your Place bewa­akt de kwa­li­te­it tij­dens alle fasen van het pro­ject. Dit stelt ons in staat garan­ties te geven en u van alle zor­gen te bevrij­den.

onbe­perk­te levens­duur

minim­aal onder­houd

impuls voor bio­di­ver­si­teit

hoge visue­le waar­de­ring

you point

we plant

Geen plan­ning, niet aan­plan­ten, geen wie­den of water geven — geen zor­gen. Als u wilt dat het goed geda­an wordt, let us flower your place. Onze des­kun­di­ge plan­ters bege­lei­den het pro­ject van het eer­ste bez­oek tot een bloei­en­de vaste plan­ten­wei­de in de jaren die vol­gen. We heb­ben u alleen nodig om thee mee te drin­ken.

bloei­end ein­d­re­sul­taat na één gro­ei­seiz­oen.

garan­ties voor een vaste prijs per m2

wei­nig onder­houd door hoge kwa­li­te­it

grondi­ge
inven­ta­ri­sa­tie

Een uit­ge­brei­de ana­ly­se van de loca­tie omvat water­gift, toe­pas­sing, infras­truc­tuur en het effect van de stand­pla­ats en toekom­stig gebruik.

slim
ont­werp

Onze landschaps­ar­chi­tec­ten heb­ben het per­fec­te ont­werp voor elke situa­tie en kun­nen kiezen uit meer dan 100 soor­ten.

zorg­vul­di­ge voor­be­rei­ding

Afgra­ven, grond ver­wij­de­ren, onkruid wie­den en fre­zen maken allem­aal deel uit van ons voor­be­rei­dings­pro­gram­ma.

des­kun­dig
sub­stra­at

Ster­ke plan­ten op een des­kun­dig, duurzaam sub­stra­at gedijen goed en zul­len uit­bun­dig bloei­en.

pro­fes­sio­n­ele beplan­ting

We gebrui­ken het natu­ur­li­jke ged­rag van plan­ten om dat bloei­en­de eind­beeld te rea­li­se­ren. Een goed even­wicht tus­sen loof en wortel maakt uit­dro­ging bij­na onmo­ge­l­ijk.

Flower your place hoogwaardige vasteplanten vaste planten

plan­ten van hoge kwa­li­te­it

Onze sel­ec­tie van plan­ten, zaden en bol­len van hoge kwa­li­te­it wordt zorg­vul­dig opges­la­gen, behan­deld en ver­voerd.

vol­le­dig
onder­houd

Maai­en, mul­chen, onkruid wie­den en water geven. Goed geti­me­de nazorg is onder­deel van ons all-in con­cept.

een gega­ran­de­erd spek­ta­kel

Met het pro­ject onder onze hoede komt uw loca­tie tot vol­le blo­ei. Dat kun­nen we garand­e­ren.

let’s shake hands

and talk plants

Uw vaste cont­act­per­so­on bij Flower Your Place is uw eer­ste aan­spreekpunt voor prak­ti­sche, finan­cië­le en admi­ni­stra­tie­ve zaken.

Onze spe­cia­list in vaste plan­ten pro­duc­ten

Voor advie­skwesties zoals beoor­de­ling van het ter­rein, beplan­ting, onder­houd en alter­na­tie­ve moge­l­ijk­he­den.

“Door mijn werk bij ver­schil­len­de kwe­ke­ri­jen en landschaps­ar­chi­tec­ten ben ik in aan­ra­king geko­men met veel pro­jec­ten en beplan­tin­gen. Vanuit die ach­ter­grond kan ik zeg­gen dat het vaste plan­ten con­cept een unie­ke oplos­sing is. Geen enke­le beplan­ting benadert de looks van dit con­cept. En het een­vou­di­ge beheer is een bonus.”

Eer­de­re vaste plan­ten pro­jec­ten

pro­of of con­cept

alle
Ier­land
Duits­land
Neder­land
Ita­lië
Duisburg

nord­rhein west­fa­len

Duits­land
Alphen ad Rijn

Nord­rhein-West­fa­len

Duits­land
flower your place park perennials cabinteely

Dub­lin

ier­land

Ons vas­te­plan­ten pro­ject, slin­gerend door het rui­me Cab­in­tee­ly park in Dub­lin.

IMG_1958 (1)

nord­rhein west­fa­len

duits­land
Ireland3
Ier­land
flower your place essen perennials private park

nord­rhein west­fa­len

Duits­land

Een vaste plan­ten­plek die een kasteel waar­dig is. Flower your place heeft het omlig­gen­de park van dit heren­huis in Essen aan­ge­kleed met sti­jl­vol­le vaste plan­ten.

flower your place sandyford perennial walk dublin ireland

Dub­lin

Ier­land

Kunst langs de stoe­pran­den: Flower your place ver­hoogt de wan­del­v­reu­g­de in San­dy­ford — een bui­ten­wi­jk in Dub­lin met schil­der­ach­ti­ge vaste plan­ten

DSC_0437

nord­rhein west­fa­len

duits­land
flower your place dublin deer park deerpark perennials

Dub­lin

Ier­land

Deer­park Dub­lin in ons kiel­zog: een weel­de­rig kleu­ren­spek­ta­kel voor de komen­de jaren. Wei­nig onder­houd!

IMG_0144 (Large)

Ham­burg

duits­land
IMG_2094 (4)

nie­der­sach­sen

duits­land
IMG_0791

hes­sen

duits­land
FYP - Dublin - August 2020 (Middel)

Dub­lin

Ier­land

Ster­ke kleu­ren zomer na zomer in Dub­lin, Ier­land.

20211022_112346

stad

Ita­lië
20211022_112230

stad

Ita­lië
IMG_2114 (3)

nie­der­sach­sen

duits­land
flower your place bottrop perennials lush

nord­rhein west­fa­len

Duits­land

Weel­de­rig en vol: Een drome­ri­ge vaste plan­ten­pla­ats in Bot­trop.

flower your place blankenfelde suburban perennials

Ber­lin Bran­den­burg

Duits­land

Vaste plan­ten zijn een blij­ven­de ver­be­te­ring in elke buurt. Een bui­ten­wi­jk met vaste plan­ten in Blan­ken­fel­de bew­ijst dit con­cept.

Flower your Place perennials all-in Nordrhein westfalen flowers public space blumen öffentlicher raum

nord­rhein west­fa­len

duits­land
flower your place expert knowledge perennials flowers

Hazers­wou­de-Dorp

Neder­land

Oefe­ning baart kunst. Het maakt het uit­zicht vanuit ons eigen kan­to­or ook veel aantrek­ke­li­jker.

DSC_0541 (2)

Baden Würt­tem­berg

Duits­land
flower your place perennials public space all in

Dub­lin

Ier­land

Vas­te­plan­ten pro­ject bij het DLR Lexi­con — Dub­lin, Ier­land.

IMG_2735

nord­rhein west­fa­len

duits­land
flower-your-place-perennials-after

Dub­lin

Ier­land

We heb­ben een stede­li­jk boe­ket geplant bui­ten de DLR Lexi­con Biblio­theek.

Speyer Germany

Rhein­land-Pfalz

Duits­land
Hagen (Middel)

Hagen

Duits­land

Hagen houdt van zijn infras­truc­tuur met vaste plan­ten. Het toe­pas­sen van vaste plan­ten is een dui­de­li­jke impuls voor de waar­de van het land.

IMG_0787 (Large)

Bay­ern

duits­land
flower your place vaste planten vasteplanten nürnberg

bay­ern

Duits­land

Een weel­de­rig schouw­s­pel.

IMG_6523_Q2

Ber­lin Bran­den­burg

duits­land
IMG_0760

hes­sen

duits­land
IMG_1731

baden würr­ten­berg

duits­land
IMG_0156 (Large)

Ham­burg

duits­land
IMG_5094 (1)

baden würr­ten­berg

duits­land
DSC_0548 (2)

baden würr­ten­berg

Duits­land
IMG_9835

nord­rhein west­fa­len

duits­land
beki­jk meer

terms of sale

and delivery

All our offers, deliveries and services are made exclusively to our terms and conditions. They apply both to existing and future business relationships, even if they are not expressly agreed again. Deviating conditions of the contracting party we hereby expressly contradict. Conflicting terms and conditions of our contractual partners we accept only if we confirm these in writing.

disclaimer

We do our best, but…

Flower Your Place has a full focus on supplying the best products and offering great customer service. But we are humans and we work with natural products which grow in different conditions and climates. Our customers luckily understand thay things can happen due to for example wheather contitions or product availability, but we use this page to ‘formalise’ this.

Please be aware that sizes, colours, flowering times and other specifications can differ due to climate, weather and other external influences. Flower Your Place makes no warranties of any kind, about the completeness, accuracy, reliability or suitability of the information in all our communication, including this website and the documentation linked to from this website, for any purpose. Prices mentioned on this website include planting (accept for flower seeds), excluding VAT. Delivery is subject to availability. Flower Your Place always has the right to cancel an order.

Mechanically planting of flower bulbs / flower bulb mix can only be done in closed sod. The smallest plant width is 0.50 m. The planting depth depends on the size of the bulb – approx. twice the diameter of the bulb – The surface should be relatively flat and free of stones, rubble and roots. The lawn should be mowed and moist before planting. You provide one or two employees who can refill the machine during the planting process and arrange for any reworking. The flower bulbs are delivered to you in advance. You take care of the transport of the flower bulbs from the storage to the planting site.

Privacy statement

What personal data we collect and why we collect it

Comments
When visitors use any contact forms on the site we collect the data shown in the form. We use this information to answer the question and remove the data after the case is closed unless the request leads to a business relationship.

Cookies
On this website, only practical cookies are used to store for example language choice. Cookies aren’t used for commercial or marketing purposes.

Analytics
This website uses Google Analytics. IP-addresses are anonymised so no personal data is stored.

Where we send your data
Your personal data isn’t send or sold to any other company. For clients we share only the needed personal data to our partners to make delivery of our products and services possible. We also store clients e-mail addresses in MailChimp to inform them about important product maintenance tips. These e-mailings are also used for marketing purposes of Flower Your Place.

Your contact information
In cases we store your date, we only do this at professional partners on updated and protected servers. You are always free to aks us what data we exactly stored and on your wish we can delete everything. For any questions, please send a message to

info@floweryourplace.com.

verkoopvoorwaarden

en aflevering

Al onze aanbiedingen, leveringen en diensten geschieden uitsluitend volgens onze algemene voorwaarden. Ze gelden zowel voor bestaande als toekomstige zakelijke relaties, ook als ze niet opnieuw uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Afwijkende voorwaarden van de contractpartij spreken wij hierbij uitdrukkelijk tegen. Tegenstrijdige voorwaarden van onze contractpartners accepteren wij alleen als wij deze schriftelijk bevestigen.

vrijwaring

We doen ons best, maar...

Flower Your Place heeft een volledige focus op het leveren van de beste producten en het bieden van geweldige klantenservice. Maar we zijn mensen en we werken met natuurlijke producten die groeien in verschillende omstandigheden en klimaten. Onze klanten begrijpen gelukkig dat er dingen kunnen gebeuren door bijvoorbeeld weersomstandigheden of productbeschikbaarheid, maar we gebruiken deze pagina om dit te 'formaliseren'.

Houd er rekening mee dat maten, kleuren, bloeitijden en andere specificaties kunnen verschillen door klimaat, weer en andere invloeden van buitenaf. Flower Your Place geeft geen enkele garantie over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de informatie in al onze communicatie, inclusief deze website en de documentatie waarnaar vanaf deze website wordt gelinkt, voor welk doel dan ook. Prijzen vermeld op deze website zijn inclusief beplanting (accepteren voor bloemzaden), exclusief BTW. Levering is onder voorbehoud van beschikbaarheid. Flower Your Place heeft altijd het recht om een bestelling te annuleren.

Het machinaal planten van bloembollen / bloembollenmix kan alleen in gesloten zode. De kleinste plantbreedte is 0,50 m. De plantdiepte is afhankelijk van de grootte van de bol – ca. tweemaal de diameter van de bol – Het oppervlak moet relatief vlak zijn en vrij van stenen, puin en wortels. Het gazon moet voor het planten worden gemaaid en vochtig worden. Je zorgt voor een of twee medewerkers die tijdens het pootproces de machine kunnen bijvullen en regelt eventuele nabewerkingen. De bloembollen worden vooraf bij u bezorgd. Je zorgt voor het transport van de bloembollen van de opslag naar de plantplaats.

Privacyverklaring

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen

Opmerkingen
Wanneer bezoekers contactformulieren op de site gebruiken, verzamelen we de gegevens die in het formulier worden getoond. We gebruiken deze informatie om de vraag te beantwoorden en de gegevens te verwijderen nadat de zaak is gesloten, tenzij het verzoek leidt tot een zakelijke relatie.

Koekjes
Op deze website worden alleen praktische cookies gebruikt om bijvoorbeeld taalkeuze op te slaan. Cookies worden niet gebruikt voor commerciële of marketingdoeleinden.

Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. IP-adressen worden geanonimiseerd zodat er geen persoonlijke gegevens worden opgeslagen.

Waar we uw gegevens naartoe sturen
Uw persoonlijke gegevens worden niet verzonden of verkocht aan een ander bedrijf. Voor klanten delen we alleen de benodigde persoonsgegevens met onze partners om de levering van onze producten en diensten mogelijk te maken. We slaan ook e-mailadressen van klanten op in MailChimp om hen te informeren over belangrijke tips voor productonderhoud. Deze e-mailings worden ook gebruikt voor marketingdoeleinden van Flower Your Place.

Jouw Contact Informatie
In gevallen waarin we uw datum opslaan, doen we dit alleen bij professionele partners op bijgewerkte en beveiligde servers. U bent altijd vrij om aan ons te vragen welke gegevens wij precies hebben opgeslagen en op uw verzoek kunnen wij alles verwijderen. Voor vragen kunt u een bericht sturen naar

info@floweryourplace.com.