wild bloe­men

het mas­sa effect

Het zaai­en van wil­de bloe­men is de snel­ste, gemak­ke­li­jk­ste en meest bud­get­vri­en­de­li­jke manier om kleur toe te pas­sen op de open­ba­re ruim­te. Wij leve­ren een­ja­ri­ge en meer­ja­ri­ge plan­ten als zaad­meng­sels of kant-en-kla­re mat­ten. Onze meer­ja­ri­ge meng­sels explo­de­ren kort na het zaai­en tot een kleur­ri­jke mas­sa. De mat­ten heb­ben een vol­gro­eid wortel­net­werk en bloei­en zes weken na het aan­bren­gen.

wild­bloe­men mat­ten

mats to mea­dows

Ver­an­der elke plek in een sta­ds­wei­de (urban mea­dow) met onze zelf­ge­teel­de vege­ta­tie mat­ten, inge­zaaid met een wil­de bloe­men­mix van meer­ja­ri­ge plan­ten. Onze bewortel­de mat­ten zijn gemak­ke­li­jk uit te rol­len op gepre­pa­re­er­de grond — onge­acht de hel­lings­hoek. Daar­door zijn ze ide­aal voor taluds, wadi’s, op- of afrit­ten en herin­ge­rich­te sta­dswi­jken. De mat­ten bevat­ten stevi­ge plan­ten die sta­an te pope­len om wortel te schie­ten en in blo­ei te komen. Een per­fec­te natu­ur­li­jke oplos­sing voor tal­lo­ze situa­ties.

zeke­re resul­ta­ten

minim­aal onder­houd

impuls voor bio­di­ver­si­teit

30- 40 soor­ten

voor­komt ero­sie

goed bezaaid

Het bio­lo­gi­sche sub­stra­at wordt gepre­pa­re­erd met een meng­sel van vaste plan­ten.

wortel kla­ar

Wij leve­ren mat­ten die een ont­wik­keld wortel­net­werk heb­ben. Zo kri­jgt onge­wenst onkruid geen kans.

gre­ti­ge plan­ten

De mat­ten nemen snel bezit en zul­len bij de vroeg­ste gele­gen­heid gedijen.

bio­lo­gi­sche basis

De mat heeft een vol­le­dig bio­lo­gisch afbreek­ba­re kokos- of jute­ve­zel­ba­sis.

com­bi­neer wild­bloe­men

met voor­ja­ars- of zomer­bol­len

Com­bi­neer wild­bloe­men met blo­em­bol­len voor de groot­ste kleur­knal De vuri­ge kleu­ren van cro­c­os­mia zul­len het spek­ta­kel tot ver in de herfst ver­len­gen. Het is een mak­ke­li­jk te onder­hou­den zomer­wei­de met een tro­pi­sche flair. Men­sen zijn er dol op. Ook bestui­vers!

wild­bloe­men meng­sels

een sel­ec­tie

Ame­lia

Een gemak­ke­li­jk te zaai­en en betrouw­baar meng­sel. Dit zogen­aam­de “hybri­de” meng­sel bestaat uit een­ja­ri­ge en meer­ja­ri­ge soor­ten en voelt zich thuis op vele grond­so­or­ten, waar het tel­kens weer een ander aan­zi­en geeft. Dit meng­sel is op zijn best op een open en zon­ni­ge pla­ats, dan zal die belo­nen met kleur tot in de herfst. Ame­lia hoeft maar één keer per jaar gemaaid te wor­den.

Auro­ra

Auro­ra is een uit­bun­di­ge en kleur­ri­jke men­ge­ling, met een gro­te ver­schei­den­heid aan blo­ei­ken­mer­ken. Dank­zij de gro­te ver­schei­den­heid aan bloe­men zorgt deze men­ge­ling ervo­or dat je tij­dens de blo­ei­pe­ri­ode kunt genie­ten van een aan­tal hoog­te­p­un­ten. Het bestaat uit veer­tig ver­schil­len­de soor­ten bloe­men, waa­ron­der Esch­schol­zia cali­for­ni­ca, Linum gran­di­florum, Art­epi­the­ton usi­ta­tis­si­mum, Gyp­so­phi­la pani­cu­la­ta, Papa­ver rhoe­as, Cen­tau­rea cya­nus, Cal­en­du­la offi­ci­na­lis, Cos­mos bipin­na­tus, Leu­can­the­mum en Heli­an­thus annu­us. Gram/M2: 7 Hoog­te: 80cm

Bel­lo­na

Het bij­vri­en­de­li­jke meng­sel “Bel­lo­na” zorgt ervo­or dat je kunt genie­ten van een varia­tie van kleur in tui­nen of par­ken. Daar­naast levert het essen­tië­le stuif­meel en nec­tar voor honing­bi­jen, vlin­ders en hom­mels. Dit meng­sel bestaat uit veer­tig ver­schil­len­de bloe­men, waa­ron­der Rese­da odo­ra­ta, Echi­um vul­ga­re, Dra­co­ce­phalum mol. var. mol­da­vicum, Esch­schol­zia cali­for­ni­ca, Gyp­so­phi­la pani­cu­la­ta, Papa­ver rhoe­as, Cen­tau­rea cya­nus, Cal­en­du­la offi­ci­na­lis, Cos­mos bipin­na­tus, Leu­can­the­mum en Heli­an­thus annu­us. Gram/m2: 10 Hoog­te: 60cm

Car­men­ta

De men­ge­ling “Car­men­ta” is een ech­te blik­van­ger, die vol­le­dig bestaat uit de zaden van hoog­bloei­en­de een­ja­ri­gen. Deze bloe­men zijn ide­aal voor gro­te­re gebie­den, zoals par­ken of golf­ba­nen. Ze zijn ook gun­stig voor vogels, omdat de plan­ten beschutt­ing en een bron van voed­sel bie­den. “Car­men­ta” bestaat uit 40 ver­schil­len­de soor­ten bloe­men, waa­ron­der Esch­schol­zia cali­for­ni­ca, Linum gran­di­florum, Gyp­so­phi­la pani­cu­la­ta, Papa­ver rhoe­as, een gro­te varië­teit aan Cen­tau­rea cya­nus, Cal­en­du­la offi­ci­na­lis, Cos­mos bipin­na­tus, Leu­can­the­mum, Heli­an­thus annu­us en Lava­te­ra tri­me­stris.

Dama­ra

Het meng­sel “Dama­ra” blo­eit drie tot vier weken en kan zelfs twee keer per jaar bloei­en. Nadat de eer­ste blo­ei rond eind juni is afge­lo­pen, kan deze men­ge­ling opnieuw wor­den uit­ge­zaaid. Van deze bloe­men kan dan aan het ein­de van de zomer weer geno­ten wor­den! De bloe­men in “Dama­ra” omvat­ten Papa­ver rhoe­as in een aan­tal kleu­ren, Cen­tau­rea cya­nus, Del­phi­ni­um ela­tum, Hes­pe­ris matro­na­lis en Linum gran­di­florum.

Euno­mia

Zaad­meng­sel “Euno­mia” bevat tot 35 laag­blij­ven­de soor­ten. Deze kleur­ri­jke men­ge­ling omvat bv, Lim­nan­thes dou­gla­sii, Rese­da odo­ra­ta, Papa­ver rhoe­as, Mal­col­mia mari­ti­ma, rood en blau­we vlas, Gyp­so­phi­la com­mu­ta­tum, Koren­bloe­men, Gouds­bloe­men, Cos­mos, Kaap­se Mar­griet.

Eer­de­re pro­jec­ten met wil­de bloe­men

grown to be wild

alle
duits­land
Neder­land
Polen
Ier­land
Ita­lië
Flower your place urban meadow italy

Ita­lië

Ita­lië

Fris­se en leven­dige bin­nen­stede­li­jke wei­den vro­li­jken ieders humeur op!

Mixed poppies near field of lavender in summer

Polen

Polen
flower your place pollinator hub urban meadow Bergedorf Bille

Ber­ge­dorf-Bil­le

Duits­land

Een beter pan­ora­ma en een bete­re wereld voor bestui­vers. Als uw 10% van uw gemeenschap bestaat uit bloei­en­de knoopp­un­ten zoals deze, zul­len bijen en vlin­ders een duurzaam, per­ma­nent thuis vin­den in uw stad of dorp.

IMG_9760 (1)

nord­rhein west­fa­len

duits­land
Flower-your-place---wildflowers-flowerbulbs-lillies

men­gen met bol­len

Neder­land

Extra leven­dig­heid en bio­di­ver­si­teit met blo­em­bol­len. Voeg wat lelies toe aan de mix en tel de dagen af tot de zomer!

IMG_0866

hes­sen

duits­land
IMG_8119

baden würr­ten­berg

duits­land
DL_Saarbrucken_wildflower_matten_IMG_3813

Saar­brücken

Duits­land

Easy Urban Mea­dows: Het inzet­ten van wild­bloe­men­mat­ten in Saar­brücken voor snel­le resul­ta­ten.

Horb am Neckar

baden würr­ten­berg

duits­land
Flower your place Brunssum wildbloemen aanplant biodiversiteit

lim­burg

Neder­land

Een dank­baar gezo­em in dit pastel bezaai­de veld in Bruns­sum.

flower your place dokkum gracht canal riverside living area wildbloemenmat wildbloemen matten

fries­land

Neder­land

Een Urban Mea­dow op een hel­ling tus­sen weg en water in Dok­kum

flower your place leimen wildbloemen

Lei­men

Duits­land

Wild­bloe­men in Lei­men, Baden. Dank­zij de toe­ge­voeg­de blo­em­bol­len kunt u op dit pla­at­je van deze zomer­se avond bij­na het gezo­em van insec­ten horen.

NL_Landgraaf_wildflowers_matten_IMG_3875

lim­burg

Neder­land

Wil­de bloe­men­mat­ten rond een bas­sin in Land­graaf

flower your place dublin roadside meadow urban wildflowers

Dub­lin

ier­land

Een wei­de langs de weg maakt het tra­ject een stuk aan­gen­amer

flower your place erfurt biodiversity bees butterflies insects hotel home wildflowers wild flowers

Erfurt

Duits­land

BuGa 2021 in ega­park Erfurt. Het strohoed gev­oel creë­ren EN insec­ten een duwtje in de rug geven!

IMG_9326

Witt­lich

Duits­land

Stei­le rivier­o­e­vers zijn geen par­tij voor onze wild­bloe­men­mat­ten. We heb­ben een sta­ds­wei­de in het mid­den van Witt­lich aan­ge­legd.

flower your place biodiversity landgraaf wadi flower mats wildflowers

lim­burg

Neder­land

Land­graaf heeft een inve­ste­ring in de toekomst geda­an door deze wadi aan te kle­den met flower your place wild­bloe­men­mat­ten! Een nood­za­ke­li­jke sti­mu­lans voor de bio­di­ver­si­teit.

Flower your place München train station urban meadow

Mün­chen

Duits­land

Het bew­ijs dat elke pla­ats een wei­de kan zijn met Flower your Place bloe­men­mat­ten — zelfs een trein­sta­ti­on. Sta­dser wordt het niet.

flower your place flwoers landgraaf town hall

Land­graaf

Neder­land

Een dage­li­jk­se her­in­ne­ring aan de bur­ge­mee­ster van Land­graaf om de natuur dicht­bij te hou­den. Een wil­de bloe­men­pa­ra­de in paars om bestui­vers te ver­lei­den!

Flower your place wildflower meadow real ireland

Ier­land

Ier­land

Schil­der­ach­tig bezaai­de wei­de, zoals u het zich voor­stelt.

Flower your place Fulda wild flower mats all in concept

Ful­da

Duits­land

We flowe­red Ful­da. Het is gemak­ke­li­jk om goe­de resul­ta­ten te beha­len met Urban Mea­dows wil­de bloe­men­mat­ten. We zul­len u op de hoog­te hou­den van de resul­ta­ten — we zijn ent­housi­ast!

beki­jk meer

terms of sale

and delivery

All our offers, deliveries and services are made exclusively to our terms and conditions. They apply both to existing and future business relationships, even if they are not expressly agreed again. Deviating conditions of the contracting party we hereby expressly contradict. Conflicting terms and conditions of our contractual partners we accept only if we confirm these in writing.

disclaimer

We do our best, but…

Flower Your Place has a full focus on supplying the best products and offering great customer service. But we are humans and we work with natural products which grow in different conditions and climates. Our customers luckily understand thay things can happen due to for example wheather contitions or product availability, but we use this page to ‘formalise’ this.

Please be aware that sizes, colours, flowering times and other specifications can differ due to climate, weather and other external influences. Flower Your Place makes no warranties of any kind, about the completeness, accuracy, reliability or suitability of the information in all our communication, including this website and the documentation linked to from this website, for any purpose. Prices mentioned on this website include planting (accept for flower seeds), excluding VAT. Delivery is subject to availability. Flower Your Place always has the right to cancel an order.

Mechanically planting of flower bulbs / flower bulb mix can only be done in closed sod. The smallest plant width is 0.50 m. The planting depth depends on the size of the bulb – approx. twice the diameter of the bulb – The surface should be relatively flat and free of stones, rubble and roots. The lawn should be mowed and moist before planting. You provide one or two employees who can refill the machine during the planting process and arrange for any reworking. The flower bulbs are delivered to you in advance. You take care of the transport of the flower bulbs from the storage to the planting site.

Privacy statement

What personal data we collect and why we collect it

Comments
When visitors use any contact forms on the site we collect the data shown in the form. We use this information to answer the question and remove the data after the case is closed unless the request leads to a business relationship.

Cookies
On this website, only practical cookies are used to store for example language choice. Cookies aren’t used for commercial or marketing purposes.

Analytics
This website uses Google Analytics. IP-addresses are anonymised so no personal data is stored.

Where we send your data
Your personal data isn’t send or sold to any other company. For clients we share only the needed personal data to our partners to make delivery of our products and services possible. We also store clients e-mail addresses in MailChimp to inform them about important product maintenance tips. These e-mailings are also used for marketing purposes of Flower Your Place.

Your contact information
In cases we store your date, we only do this at professional partners on updated and protected servers. You are always free to aks us what data we exactly stored and on your wish we can delete everything. For any questions, please send a message to

info@floweryourplace.com.

verkoopvoorwaarden

en aflevering

Al onze aanbiedingen, leveringen en diensten geschieden uitsluitend volgens onze algemene voorwaarden. Ze gelden zowel voor bestaande als toekomstige zakelijke relaties, ook als ze niet opnieuw uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Afwijkende voorwaarden van de contractpartij spreken wij hierbij uitdrukkelijk tegen. Tegenstrijdige voorwaarden van onze contractpartners accepteren wij alleen als wij deze schriftelijk bevestigen.

vrijwaring

We doen ons best, maar...

Flower Your Place heeft een volledige focus op het leveren van de beste producten en het bieden van geweldige klantenservice. Maar we zijn mensen en we werken met natuurlijke producten die groeien in verschillende omstandigheden en klimaten. Onze klanten begrijpen gelukkig dat er dingen kunnen gebeuren door bijvoorbeeld weersomstandigheden of productbeschikbaarheid, maar we gebruiken deze pagina om dit te 'formaliseren'.

Houd er rekening mee dat maten, kleuren, bloeitijden en andere specificaties kunnen verschillen door klimaat, weer en andere invloeden van buitenaf. Flower Your Place geeft geen enkele garantie over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de informatie in al onze communicatie, inclusief deze website en de documentatie waarnaar vanaf deze website wordt gelinkt, voor welk doel dan ook. Prijzen vermeld op deze website zijn inclusief beplanting (accepteren voor bloemzaden), exclusief BTW. Levering is onder voorbehoud van beschikbaarheid. Flower Your Place heeft altijd het recht om een bestelling te annuleren.

Het machinaal planten van bloembollen / bloembollenmix kan alleen in gesloten zode. De kleinste plantbreedte is 0,50 m. De plantdiepte is afhankelijk van de grootte van de bol – ca. tweemaal de diameter van de bol – Het oppervlak moet relatief vlak zijn en vrij van stenen, puin en wortels. Het gazon moet voor het planten worden gemaaid en vochtig worden. Je zorgt voor een of twee medewerkers die tijdens het pootproces de machine kunnen bijvullen en regelt eventuele nabewerkingen. De bloembollen worden vooraf bij u bezorgd. Je zorgt voor het transport van de bloembollen van de opslag naar de plantplaats.

Privacyverklaring

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen

Opmerkingen
Wanneer bezoekers contactformulieren op de site gebruiken, verzamelen we de gegevens die in het formulier worden getoond. We gebruiken deze informatie om de vraag te beantwoorden en de gegevens te verwijderen nadat de zaak is gesloten, tenzij het verzoek leidt tot een zakelijke relatie.

Koekjes
Op deze website worden alleen praktische cookies gebruikt om bijvoorbeeld taalkeuze op te slaan. Cookies worden niet gebruikt voor commerciële of marketingdoeleinden.

Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. IP-adressen worden geanonimiseerd zodat er geen persoonlijke gegevens worden opgeslagen.

Waar we uw gegevens naartoe sturen
Uw persoonlijke gegevens worden niet verzonden of verkocht aan een ander bedrijf. Voor klanten delen we alleen de benodigde persoonsgegevens met onze partners om de levering van onze producten en diensten mogelijk te maken. We slaan ook e-mailadressen van klanten op in MailChimp om hen te informeren over belangrijke tips voor productonderhoud. Deze e-mailings worden ook gebruikt voor marketingdoeleinden van Flower Your Place.

Jouw Contact Informatie
In gevallen waarin we uw datum opslaan, doen we dit alleen bij professionele partners op bijgewerkte en beveiligde servers. U bent altijd vrij om aan ons te vragen welke gegevens wij precies hebben opgeslagen en op uw verzoek kunnen wij alles verwijderen. Voor vragen kunt u een bericht sturen naar

info@floweryourplace.com.