blo­em­bol­len

Machi­naal geplan­te blo­em­bol­len­meng­sels

Flower Your Place plant blo­em­bol­len voor loka­le over­he­den, hove­ni­ers en alle ande­re eigena­ren en beheer­ders van groot (open­baar) gro­en in heel Euro­pa. De bol­len kun­nen het hele jaar door wor­den besteld. Het plan­ten vindt pla­ats in de herfst. Voor­licht­ing over beme­st­ing en onder­houd maakt deel uit van onze com­ple­te ser­vice. Voor meer infor­ma­tie kunt u cont­act met ons opne­men. We heb­ben loka­le pro­ductspe­cia­li­sten in heel Euro­pa, dus we spre­ken uw taal.

De plant­teams van Flower Your Place beschik­ken over een ver­schei­den­heid aan gespe­cia­li­se­er­de machi­nes. De plant­ma­chi­ne maakt een sne­de in de gra­s­zo­de, de plant­vo­et tilt deze op, en door de plant­vo­et val­len de bol­len op een ver­de­ler onder de zode. De zode valt dan terug en wordt ligt aan­ge­rold. De plant­ma­chi­nes kun­nen tot 250 m2 per uur in ver­schil­len­de breed­tes plan­ten. Ze kun­nen zelfs bol­len plan­ten op taluds en tus­sen bomen.

De plant­ma­chi­ne maakt een sne­de in de gra­s­zo­de, de plant­vo­et tilt deze op, en door de plant­vo­et val­len de bol­len op een ver­de­ler onder de zode. De zode valt dan terug en wordt ligt aan­ge­rold.

blo­em­bol­len meng­sels

een sel­ec­tie

Anna

Mix met fris­se kleu­ren. Geschikt voor bre­de opper­v­lak­ken of smal­le stuk­ken. Hoge tul­pen gesel­ec­teerd met ster­ke ste­len. Bestaat uit: Nar­cis, Tulp.

Sun­ri­se white

Dit is geen mix van kleu­ren, maar een mix van voor­de­len: fris, sterk en rijk, jaar­li­jks terug­ker­end en kosten­be­s­pa­rend. Boven­di­en kan het prak­tisch ove­ral wor­den gebruikt. Bestaat uit: Nar­cis

sun­ri­se

De basis en vooral popu­lai­re nar­cis­me­lan­ge die vers­tren­geld is om een lang­e­re bloei­tijd te garand­e­ren. We kun­nen Alli­um of Camas­sia aan deze men­ge­ling toevoe­gen om de bloei­tijd nog meer te ver­len­gen. Bestaat uit: Nar­cis

Spring Beau­ty

Is ze geen scho­on­heid? Wat valt er nog meer te zeg­gen over deze uit­ste­ken­de voor­ja­ars­men­ge­ling met daa­r­in alle voor­jaars­klas­sie­kers? Bestaat uit: Kro­kus, Nar­cis, Tuli­pa

Sun­set

Een wit can­vas van nar­cis­sen met fel­ge­kleur­de tul­pen erop. Heel mooi in bre­de tra­jec­ten of zelfs als bloe­men­veld in par­ken. Bestaat uit: Nar­cis, Tuli­pa

Ele­gan­ce

Ele­gant is een goe­de omschrij­ving voor deze uit­ste­ken­de bestui­vers­men­ge­ling. Altijd op een natu­ur­li­jke manier aan­we­zig en nooit opdrin­ge­rig. Bestaat uit: Kro­kus, Mus­ca­ri, Nar­cissus

Kim­sey

Gooi het ove­ral. Ove­ral waar je wat extra geluk nodig hebt. Zelfs de bijen zul­len begin­nen te glim­la­chen. Suc­ces gega­ran­de­erd! Bestaat uit: Kro­kus, Pusch­ki­nia

fie­sta

Ver­s­preid kleu­ren zon­der gren­zen met deze bud­get­mix. De beste mix om len­te­kleu­ren over de stad te ver­s­prei­den. Onlangs bij­ge­werkt met een nieu­we en ster­ke­re Cro­cus-soort. Vroeg maai­en! Bestaat uit: Kro­kus

Ian

Een klas­sie­ke mix van ver­schil­len­de nar­cis­sen. Na de blo­ei van de Nar­cissus zal de Alli­um voor een lang­e­re blo­ei­pe­ri­ode gaan bloei­en. Bestaat uit: Alli­um, Nar­cis.

Wes­sel

De kro­kus­sen, wit en paars, bren­gen al heel vroeg in het voor­jaar kleu­ren. Ze wor­den gevolgd door gele nar­cis­sen, waar­a­an later wit­te nar­cis­sen wor­den toe­ge­voegd. In de laats­te fase zijn er alleen wit­te nar­cis­sen. Bestaat uit: Kro­kus, Nar­cissus

eer­de­re pro­jec­ten

euro­pa is onze ach­ter­tuin

alle
Polen
tsje­chi­sche repu­bliek
Tsje­chië
Duits­land
Plzen_9153 (3) (Middel)

Plzen

Tsje­chië

Gemeng­de nar­cis­sen langs de weg in Plzen om het woon-werk­ver­ke­er op te fleu­ren.

IMG_0581

Nord­rhein West­fa­len

Duits­land
Busko Zdrój Colorosa (4)

Święto­krzys­kie

Polen

polen

Mikołów - Jeannine

Dol­nośląs­kie

Polen
Amoena - april 2022

Dol­nośląs­kie

Polen

polen

Leszno - Luna

Wiel­ko­pol­skie

Polen
Hamburg Flower your place Flower bulbs

Haven­stadt Ham­burg

Duits­land
IMG_1715 (1)

Ber­lin Bran­den­burg

Duits­land
IMG_1715 (1)

Ber­lin Bran­den­burg

Duits­land
Strzegom mieszanka

Dol­nośląs­kie

Polen
Brno (15) (Middel)

Jiho­mo­ravský kraj

Tsje­chië

Een nar­cis­sen saluut tij­dens lunch­pau­ze in Brno. Een goed idee om je kan­to­or­ge­sprek naar het park te ver­pla­atsen!

Flower-bulbs-poland-wroclaw

Dol­nośląs­kie

Polen
IMG_7407

Nord­rhein West­fa­len

Duits­land
Władysławowo - Sunset

Pomor­skie

Polen
Pardubice_8728 (23) (Middel)

Par­du­bice

tsje­chi­sche repu­bliek

Blo­em­bol­len kun­nen in ver­schil­len­de soor­ten en maten geplant wor­den, zoals hier in Par­du­bice. Neem cont­act met ons op voor de moge­l­ijk­he­den!

IMG_9995

Nord­rhein West­fa­len

Duits­land
beki­jk meer

terms of sale

and delivery

All our offers, deliveries and services are made exclusively to our terms and conditions. They apply both to existing and future business relationships, even if they are not expressly agreed again. Deviating conditions of the contracting party we hereby expressly contradict. Conflicting terms and conditions of our contractual partners we accept only if we confirm these in writing.

disclaimer

We do our best, but…

Flower Your Place has a full focus on supplying the best products and offering great customer service. But we are humans and we work with natural products which grow in different conditions and climates. Our customers luckily understand thay things can happen due to for example wheather contitions or product availability, but we use this page to ‘formalise’ this.

Please be aware that sizes, colours, flowering times and other specifications can differ due to climate, weather and other external influences. Flower Your Place makes no warranties of any kind, about the completeness, accuracy, reliability or suitability of the information in all our communication, including this website and the documentation linked to from this website, for any purpose. Prices mentioned on this website include planting (accept for flower seeds), excluding VAT. Delivery is subject to availability. Flower Your Place always has the right to cancel an order.

Mechanically planting of flower bulbs / flower bulb mix can only be done in closed sod. The smallest plant width is 0.50 m. The planting depth depends on the size of the bulb – approx. twice the diameter of the bulb – The surface should be relatively flat and free of stones, rubble and roots. The lawn should be mowed and moist before planting. You provide one or two employees who can refill the machine during the planting process and arrange for any reworking. The flower bulbs are delivered to you in advance. You take care of the transport of the flower bulbs from the storage to the planting site.

Privacy statement

What personal data we collect and why we collect it

Comments
When visitors use any contact forms on the site we collect the data shown in the form. We use this information to answer the question and remove the data after the case is closed unless the request leads to a business relationship.

Cookies
On this website, only practical cookies are used to store for example language choice. Cookies aren’t used for commercial or marketing purposes.

Analytics
This website uses Google Analytics. IP-addresses are anonymised so no personal data is stored.

Where we send your data
Your personal data isn’t send or sold to any other company. For clients we share only the needed personal data to our partners to make delivery of our products and services possible. We also store clients e-mail addresses in MailChimp to inform them about important product maintenance tips. These e-mailings are also used for marketing purposes of Flower Your Place.

Your contact information
In cases we store your date, we only do this at professional partners on updated and protected servers. You are always free to aks us what data we exactly stored and on your wish we can delete everything. For any questions, please send a message to

info@floweryourplace.com.

verkoopvoorwaarden

en aflevering

Al onze aanbiedingen, leveringen en diensten geschieden uitsluitend volgens onze algemene voorwaarden. Ze gelden zowel voor bestaande als toekomstige zakelijke relaties, ook als ze niet opnieuw uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Afwijkende voorwaarden van de contractpartij spreken wij hierbij uitdrukkelijk tegen. Tegenstrijdige voorwaarden van onze contractpartners accepteren wij alleen als wij deze schriftelijk bevestigen.

vrijwaring

We doen ons best, maar...

Flower Your Place heeft een volledige focus op het leveren van de beste producten en het bieden van geweldige klantenservice. Maar we zijn mensen en we werken met natuurlijke producten die groeien in verschillende omstandigheden en klimaten. Onze klanten begrijpen gelukkig dat er dingen kunnen gebeuren door bijvoorbeeld weersomstandigheden of productbeschikbaarheid, maar we gebruiken deze pagina om dit te 'formaliseren'.

Houd er rekening mee dat maten, kleuren, bloeitijden en andere specificaties kunnen verschillen door klimaat, weer en andere invloeden van buitenaf. Flower Your Place geeft geen enkele garantie over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de informatie in al onze communicatie, inclusief deze website en de documentatie waarnaar vanaf deze website wordt gelinkt, voor welk doel dan ook. Prijzen vermeld op deze website zijn inclusief beplanting (accepteren voor bloemzaden), exclusief BTW. Levering is onder voorbehoud van beschikbaarheid. Flower Your Place heeft altijd het recht om een bestelling te annuleren.

Het machinaal planten van bloembollen / bloembollenmix kan alleen in gesloten zode. De kleinste plantbreedte is 0,50 m. De plantdiepte is afhankelijk van de grootte van de bol – ca. tweemaal de diameter van de bol – Het oppervlak moet relatief vlak zijn en vrij van stenen, puin en wortels. Het gazon moet voor het planten worden gemaaid en vochtig worden. Je zorgt voor een of twee medewerkers die tijdens het pootproces de machine kunnen bijvullen en regelt eventuele nabewerkingen. De bloembollen worden vooraf bij u bezorgd. Je zorgt voor het transport van de bloembollen van de opslag naar de plantplaats.

Privacyverklaring

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen

Opmerkingen
Wanneer bezoekers contactformulieren op de site gebruiken, verzamelen we de gegevens die in het formulier worden getoond. We gebruiken deze informatie om de vraag te beantwoorden en de gegevens te verwijderen nadat de zaak is gesloten, tenzij het verzoek leidt tot een zakelijke relatie.

Koekjes
Op deze website worden alleen praktische cookies gebruikt om bijvoorbeeld taalkeuze op te slaan. Cookies worden niet gebruikt voor commerciële of marketingdoeleinden.

Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. IP-adressen worden geanonimiseerd zodat er geen persoonlijke gegevens worden opgeslagen.

Waar we uw gegevens naartoe sturen
Uw persoonlijke gegevens worden niet verzonden of verkocht aan een ander bedrijf. Voor klanten delen we alleen de benodigde persoonsgegevens met onze partners om de levering van onze producten en diensten mogelijk te maken. We slaan ook e-mailadressen van klanten op in MailChimp om hen te informeren over belangrijke tips voor productonderhoud. Deze e-mailings worden ook gebruikt voor marketingdoeleinden van Flower Your Place.

Jouw Contact Informatie
In gevallen waarin we uw datum opslaan, doen we dit alleen bij professionele partners op bijgewerkte en beveiligde servers. U bent altijd vrij om aan ons te vragen welke gegevens wij precies hebben opgeslagen en op uw verzoek kunnen wij alles verwijderen. Voor vragen kunt u een bericht sturen naar

info@floweryourplace.com.